menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ - Tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS quận
Đăng ngày 20-05-2020 14:12

Thực hiện Kế hoạch kiểm sát năm 2020 của đơn vị, ngày 19/5/2020 Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh - Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục THADS quận Cẩm Lệ.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh - Viện trưởng thông qua Quyết định số 111/QĐ-VKSCL và Kế hoạch số 112/KH-VKSCL ngày 04/5/2020 về việc Trực tiếp kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm sát, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Cẩm Lệ đã báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát.

Trên cơ sở báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm sát công tác xác minh thi hành án; Công tác cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản thi hành án thu hồi tiền cho ngân sách nhà nước, tổ chức và công dân; Công tác tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng là tiền, tài sản tạm giữ trong các vụ án hình sự; Công tác thu chi, quản lý tiền thi hành án và các nội dung liên quan khác khi xét thấy cần thiết… Sau khi kết thúc cuộc kiểm sát theo kế hoạch ngày 03/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ sẽ kết luận sơ bộ, sau đó tổng hợp xây dựng văn bản kết luận và tổ chức công bố kết luận chính thức.

Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát nhằm đánh giá những mặt làm được và những mặt còn hạn chế trong công tác thi hành án dân sự tại đơn vị, giúp Chi cục THADS quận Cẩm Lệ phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới cũng như đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Xuân Lành - VKS Cẩm Lệ