menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ VKSND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025
Đăng ngày 10-02-2020 02:12

Sáng ngày 07/02/2020, Đảng ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt  để đóng góp Đề án nhân sự; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hồng- Đảng ủy viên phụ trách tổ chức trình bày Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ VKSND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023. Theo báo cáo, Tiểu ban Nhân sự đã căn cứ vào Quy hoạch nhân sự tháng 4 năm 2019 của Đảng ủy và Hướng dẫn số 09 của Đảng ủy Khối và quy hoạch nhân sự để xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, bảo đảm các tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW,  Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thứ hai, Đảng ủy tiếp tục đổi mới cơ cấu không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020; tăng tỷ lệ cán bộ trẻ so với nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể:  Độ tuổi từ 35 đến 50 tuổi: 60%, tăng tỉ lệ cán bộ trẻ so với đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là 40%; Độ tuổi từ trên 50 tuổi: 40%, có 04 đồng chí; Tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 20% trở lên và có 01 cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy.

Thứ ba, Giới thiệu và bầu vào Đảng ủy khóa mới phải theo hướng phân công cấp ủy viên đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể như sau: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát; công tác Tổ chức, công tác Văn phòng, công tác tài vụ và trực tiếp làm bí thư 1 số chi bộ.

Theo đề án Đảng bộ có 63 đảng viên, Đảng ủy có 09 cấp ủy viên, trong đó thành lập ban thường vụ có: 01 bí thư; 01 phó bí thư và 03 Ủy viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng tiểu ban nhân sự đã đề nghị Hội nghị việc bỏ phiếu tín nhiệm các cấp ủy viên tái cử trước hết phải căn cứ vào trình độ, năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được cấp ủy phân công nhiệm kỳ trước, nhu cầu bố trí cán bộ và sự tín nhiệm đối với cán bộ. Các đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia đảng ủy lần đầu phải đáp ứng được yêu cầu trẻ hóa, tham gia được 02 nhiệm kỳ. Thay mặt, Tiểu ban nhân sự đồng chí Phó Bí thư phụ trách đã giới thiệu 5 đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 và 5 đảng viên tham gia Đảng ủy lần đầu.

Tại hội nghị có 01 thành viên đã giới thiệu thêm 01 đồng chí để tham gia Đảng ủy lần đầu và được Hội nghị nhất trí đưa vào danh sách giới thiệu.

Ban kiểm phiếu giới thiệu nhân sự gồm các đồng chí: Thái Duy Khanh-  Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh,Tổ trưởng và các thành viên: Ngô Văn Hùng- Chủ tịch Hội Luật gia; Nguyễn Văn Thư- Bí thư Chi đoàn đã tiến hành các trình tự, thủ tục theo đúng quy định. Kết quả kiểm phiếu tín nhiệm  cho thấy: Hội nghị cán bộ chủ chốt đã thống nhất cao với danh sách giới thiệu của Tiểu ban nhân sự trình trước Hội nghị. Đảng ủy sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị của Đảng ủy (Bước 3).

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí Đảng ủy đề nghị các thành viên Đảng ủy và các chi ủy các cấp tiến hành các công việc đã được phân công theo Kế hoạch đã đề ra. Các chi ủy báo cáo phương án nhân sự về Đảng ủy trước ngày 20/2/2020. Chi bộ 2 sẽ đại hội Chi bộ điểm. Đảng ủy hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, kiểm điểm ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 để lấy ý kiến đóng góp, và các thủ tục để báo cáo đề án nhân sự về Đảng ủy Khối vào cuối tháng 2/2020 và trước 30 ngày làm việc đến thời điểm dự kiến khai mạc đại hội Đảng bộ vào đầu tháng 4 năm 2020./.

VH