menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng Thanh tra – Khiếu tố phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2020)
Đăng ngày 26-02-2020 03:31

Để thực hiện Kế hoạch số 11/KH-VKSTC ngày 21/01/2020 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền Viện KSND tối cao về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2020 của Ngành KSND và Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, ngày 25/02/2020, Phòng Thanh tra – Khiếu tố Viện KSND TP Đà Nẵng đã xây dựng Chương trình công tác tuyên truyền năm 2020 của Phòng.

Phòng Thanh tra – Khiếu tố, trước đây là Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và Thanh tra, trong năm 2019, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, mặc dù số lượng biên chế 02 phòng đều ít (03 đến 04 biên chế), nhưng Lãnh đạo và công chức của 02 phòng đã tích cực viết tin, bài gởi đăng trên Trang thông tin điện tử của Viện KSND thành phố Đà Nẵng, Phòng 12 viết được 05 tin, bài; Phòng Thanh tra viết được 07 tin, bài, trong đó Phòng 12 viết 01 bài về nhân vật người thật, việc thật được diễn ra trong quá trình hình thành và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ. Đó là bài viết Cảm nhận của tôi về "Người đồng nghiệp" trong ngành Kiểm sát, của tác giả lê Thị Minh Phương, đăng ngày 26/6/2019.

Tuy nhiên, về số lượng tin, bài viết của 02 phòng trong năm 2019 vẫn chưa đủ theo chỉ tiêu kế hoạch.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành KSND, trong năm 2020, phòng Thanh tra – Khiếu tố phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau:

- Thường xuyên viết tin, bài tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động công tác của Phòng; kết quả hoạt động công tác của Phòng; các quy định mới do Viện KSND tối cao hướng dẫn có liên quan đến hoạt động công tác của Phòng. Đăng lên mục Văn bản mới các văn bản tài liệu có liên quan đến hoạt động của Phòng để phổ biến cho các đơn vị thuộc VKS hai cấp.

- Thực hiện Chỉ thị 05 của Viện trưởng VKSND tối cao về đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, Phòng phấn đấu đạt chỉ tiêu viết tin, bài cho Ban Biên tập trang tin điện tử của VKSND thành phố, 02 tin, bài/ tháng.

- Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành, trong năm 2020, Phòng phấn đấu viết ít nhất 01 bài viết về cá nhân điển hình tiên tiến của Phòng hoặc về thành tích, quá trình phát triển của đơn vị. Công chức trong phòng tích cực hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm Ngành KSND” và cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”.

Việt Hồng, Thanh tra - Khiếu tố