menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Mẫu Bản đăng ký rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đăng ngày 25-03-2013 11:00
BẢN ĐĂNG KÝ Phấn đấu, rèn luyện của cá nhân năm 2013 “ Về việc: thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”

 

ĐẢNG ỦY VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Phấn đấu, rèn luyện của cá nhân năm 2013

                    “ Về việc: thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng,                  

Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”

 

Họ và tên: ……………………………………………………………..

Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………………………

I. Nội dung học tập và liên hệ:

Nội dung thứ nhất: Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo quản lý và từng công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công,…

Nội dung thứ hai: Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân.

Nội dung thứ ba: Mọi thành viên trong cơ quan, đơn vị chăm lo xây dựng môi trường đạo đức công sở, văn hóa nơi công sở, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa. Bản thân chấp hành đúng nội quy, quy chế của cơ quan như: Không hút thuốc lá trong cơ quan, không uống rượu bia trong giờ làm việc, chấp hành kỷ luật lao động.

Nội dung thứ tư: Có tinh thần và hành động cụ thể chống lại mọi biểu hiện thái hóa, xuống cấp về đạo đức trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội.

Nội dung thứ năm:Vận động gia đình chấp hành đúng pháp luật, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.

II. Đăng ký nội dung học tập và rèn luyện:

Căn cứ 05 nội dung hướng dẫn nêu trên. Tôi xin chọn nội dung thứ … làm cơ sở cho việc phấn đấu và rèn luyện của bản thân trong năm 2013. Nội dung đăng ký cụ thể là ……………..................................…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          III. Lý do chọn nội dung trên là:

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         

Trên đây là bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhcủa cá nhân tôi trong năm 2013.Tôi xin cam kết trước chi bộ, trước cơ quan thực hiện tốt 05 nội dung hướng dẫn nêu trên, đặc biệt là nội dung thứ …. Làm cơ sở để chi bộ, cơ quan, đoàn thể xem xét đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ công chức  năm 2013./.

 

                                                              Đà Nẵng, ngày      tháng   năm 2013

                                                                   NGƯỜI VIẾT

                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)   

 

Lưu ý:  Tùy theo nhiệm vụ công tác được phân công, các đảng viên, quần chúng có thể bổ sung  vào mẫu Bản đăng ký cho sát thực với công việc, nhiệm vụ  được giao