menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
MẪU - 03 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM…. CỦA CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
Đăng ngày 03-02-2017 10:41

MẪU: 03 (XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM…. CỦA CHI BỘ CƠ SỞ, CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ, CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN)

 

 

ĐẢNG ỦY ………………….

CHI BỘ……

*

     Số       -CTr/CB…..

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Đà Nẵng, ngày     tháng     năm …….    

 

CHƯƠNG TRÌNH

công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ……… năm …………

 *

 

Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy (cấp trên)………. năm …..; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra (cấp trên) ………..năm…………..; thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm ……..của Chi bộ……………, Chi ủy Chi bộ …………. xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm …………. như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

I. Công tác quý I

VÍ DỤ:

- Tập trung giám sát thường xuyên đảng viên trong chi bộ về việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết của Đảng; việc lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chỉ thị số 1973/CT-TTg, Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 5946-QĐ/TU, Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU, Thông báo số 168-TB/TU ngày 03/01/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện “Đề án Thành phố 4 an”, chủ trương thực hiện thành phố "5 không", "3 có" của Ban Thường vụ Thành ủy; việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư “Về việc tổ chức Tết năm 2017”, Công văn số 873-CV/TU ngày 20/12/2016 của Thường trực Thành ủy “Về việc tổ chức các hoạt động và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhân dịp Tết nguyên đán năm 2017”.

- Giám sát việc tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm ….., triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm …..; đôn đốc và giám sát việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm…

- Giám sát việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm ……. đối với đảng viên trong chi bộ.

……………………

II.Công tác quý II

Chi ủy Chi bộ………..xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với đảng viên (tùy vào số lượng tổ đảng và đảng viên để thực hiện cuộc kiểm tra) sinh hoạt tại Chi bộ, cụ thể:

1. Nội dung kiểm tra

VÍ DỤ: (có thể chọn lựa một trong những nội dung sau để kiểm tra đối với đảng viên)

­- Việc thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên.

- Việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao.

- Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về những điều đảng viên không được làm” (có thể chọn lựa một số nội dung trong Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm để kiểm tra đối với đảng viên).

- Việc đăng ký thực hiện bản cam kết và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chỉ thị số 1973/CT-TTg, Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 5946-QĐ/TU, Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU, chủ trương thực hiện thành phố "5 không", "3 có", “Đề án thành phố 4 an" của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

- Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đối với đảng viên. (Có thể chọn lựa các nội dung trọng tâm trong 27 biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” để kiểm tra đối với đảng viên).

- Việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

- Việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”; việc triển khai, thực hiện Thông báo số 168-TB/TU ngày 03/01/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện “Đề án Thành phố 4 an”.

- Việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW.

…………………

* Lưu ý: tại Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 về hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đượcbổ sung và quy định tại Tiết 2.2.2, Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 30: Thực hiện giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và tiến hành các nhiệm vụ kiểm tra thật sự khi cần thiết: Chi bộ có thẩm quyền kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao, nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp trên giao) và dấu hiệu vi phạm về đạo đức, lối sống. (quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên đã có hướng dẫn của UBKT Đảng ủy Khối)

2. Đối tượng kiểm tra

VÍ DỤ:

Kiểm tra …. đảng viên sau đây:

1- Đồng chí ………..bí thư (phó bí thư, chi ủy viên) của chi bộ…….

2- Đảng viên………………………

…………………………………………….

3. Thời gian tiến hành

VÍ DỤ:

Dự kiến thực hiện trong quý II hoặc 6 tháng đầu năm ……… (kế hoạch và lịch kiểm tra cụ thể sẽ ban hành sau).

4. Thành phần Tổ Kiểm tra

Các đồng chí trong cấp ủy (nơi không có cấp ủy: đồng chí bí thư và phó bí thư) và có thể phân công các đồng chí đảng viên trong chi bộ cùng tham gia Tổ Kiểm tra theo sự phân công của chi ủy hoặc của bí thư chi bộ.

III. Công tác quý III và IV

Chi ủy Chi bộ………..xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề đối với đảng viên (tùy vào số lượng tổ đảng và đảng viên để thực hiện cuộc giám sát) trực thuộc, cụ thể:

1. Nội dung giám sát

VÍ DỤ:

- Việc thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên.

- Việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao.

- Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về những điều đảng viên không được làm” (có thể chọn lựa một số nội dung trong Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm để kiểm tra đối với đảng viên).

- Việc đăng ký thực hiện bản cam kết và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chỉ thị số 1973/CT-TTg, Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 5946-QĐ/TU, Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU, chủ trương thực hiện thành phố "5 không", "3 có", “Đề án thành phố 4 an" của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

- Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đối với đảng viên. (Có thể chọn lựa các nội dung trọng tâm trong 27 biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” để kiểm tra đối với đảng viên).

- Việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

- Việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.

- Việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW.

- Việc đóng đảng phí của đảng viên.

..................................................

2. Đối tượng giám sát

VÍ DỤ:

Giám sát đối với…. đảng viên sau đây:

1- Đồng chí ………..bí thư (phó bí thư, chi ủy viên) của chi bộ…….

2- Đảng viên………………………

………………………………….

3. Thời gian tiến hành

VÍ DỤ:

Dự kiến thực hiện trong quý III, quý IV hoặc 6 tháng cuối năm ……… (kế hoạch và lịch kiểm tra cụ thể sẽ ban hành sau).

4. Thành phần Tổ Giám sát

Các đồng chí trong cấp ủy (nơi không có cấp ủy: đồng chí bí thư và phó bí thư) và có thể phân công các đồng chí đảng viên trong chi bộ cùng tham gia Tổ Kiểm tra theo sự phân công của chi ủy hoặc của bí thư chi bộ.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra. Tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất khi thấy cần thiết. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện lên Đảng ủy, UBKT Đảng ủy ………...

2. Đảng viên khi được Chi bộ kiểm tra, giám sát phải gương mẫu chấp hành nghiêm túc theo quy định của Đảng, phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại theo nội dung báo cáo kết quả và thông báo kết luận của chi bộ.

Trên đây là Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm ………… của Chi bộ …….………., kính trình Ban Thường vụ (Ban Chấp hành)………… và UBKT Đảng ủy………… xem xét, chỉ đạo.

 

 Nơi nhận:                                                                   T/M CHI BỘ

- BTV (BCH) …….…… (để b/c),                                                          BÍ THƯ

- UBKT Đảng ủy…… (để  b/c),

- Chi ủy Chi bộ (để triển khai),

- Đảng viên Chi bộ (để t/hiện),

- Lưu HS.                                                                                      …………………..