menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
mẫu BÀI THU HOẠCH về học tập, thực hiện nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Đăng ngày 14-03-2018 08:25

ĐẢNG BỘVIỆN KSND TP ĐÀ NẴNG

CHI BỘ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

 

BÀI THU HOẠCH

Học tập, thực hiện nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)  

                     

Họ và tên:...................................................................................................

Đơn vị công tác:  

Chức vụ đảng:  

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:  

Sinh hoạt tại Chi bộ……  Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng.

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng, bản thân tôi rút ra một số nội dung sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG NHẬN THỨC SÂU SẮC NHẤT

Sau khi học tập Nghị quyết trung ương 6 khóa XII của Đảng, gồm các Nghị quyết:

- Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

- Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

- Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới

Bản thân nhận thức như sau:……………….

      II. LIÊN HỆ BẢN THÂN, ĐƠN VỊ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (khóa XII)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                        Đà Nẵng, ngày  tháng năm2018

 

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH