menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Bổ nhiệm lại có thời hạn 01 Kiểm sát viên trung cấp và 08 Kiểm sát viên sơ cấp
Đăng ngày 12-02-2019 08:10
Sau khi đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân và hồ sơ, thủ tục đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngày 25/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành các Quyết định số 269, 667, 669, 670, 671, 672, 673, 674 và 675/QĐ-VKSTC về việc bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên cho các cá nhân có tên sau:

1. Ông Thái Duy Khanh, sinh ngày 12/12/1961. Chức vụ: Kiểm sát viên trung cấp - Trưởng phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên trung cấp kể từ ngày 01/01/2019 đến khi nghỉ hưu.

2. Ông Lê Viết Sĩ, sinh ngày 15/02/1984. Chức vụ: Kiểm sát viên sơ cấp - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, nhiệm kỳ 10 năm kể từ ngày 01/02/2019.

3. Ông Đinh Ngọc Vĩnh, sinh ngày 06/12/1978, Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, nhiệm kỳ 10 năm kể từ ngày 01/02/2019.

4. Bà Ngô Thị Thảo Nguyên, sinh ngày 11/01/1985, Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, nhiệm kỳ 10 năm kể từ ngày 01/02/2019.

5. Bà Trần Nhã Minh Hoàng, sinh ngày 19/02/1985, Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, nhiệm kỳ 10 năm kể từ ngày 01/02/2019.

6. Bà Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 26/4/1987, Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, nhiệm kỳ 10 năm kể từ ngày 01/02/2019.

7. Ông Phan Quang Đại Nam, sinh ngày 16/9/1981, Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, nhiệm kỳ 10 năm kể từ ngày 01/02/2019.

8. Bà Lê Thị Vân Anh, sinh ngày 30/4/1983, Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, nhiệm kỳ 10 năm kể từ ngày 01/02/2019.

9. Ông Đỗ Văn Quân, sinh ngày 21/8/1985, Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, nhiệm kỳ 10 năm kể từ ngày 01/02/2019.

Main is temporarily unavailable.