menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Một số giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại Chi bộ 1
Đăng ngày 11-10-2020 06:57

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, gắn với chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020 và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW , ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ 1 thường xuyên quan tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, xem đây là là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Chi bộ.

Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng, chi bộ thường xuyên thực hiện việc nêu ra một số các biểu hiện suy thoái trong 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ mà Trung ương Đảng đã chỉ ra, để từng đảng viên chi bộ nhận thức đầy đủ, để tự soi, tự sửa mình.

Chi bộ thường xuyên nhắc nhở đảng viên tự giác học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đồng chí, đặc biệt là đối với các đồng chí đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nếu không tự học tập, tự đổi mới, nâng cao nhận thức thì mỗi cá nhân dễ bị tụt hậu, làm việc theo kinh nghiệm mà dẫn đến bảo thủ, trì trệ trong công việc. Gương mẫu trong công tác; làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao; thường xuyên rà soát để không bỏ sót khâu công tác, nhiệm vụ công tác nào.

Đảng viên Chi bộ tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi học tập Nghị quyết, nghe thời sự do Đảng bộ, cơ quan tổ chức; đặc biệt là không nói chuyện riêng, nói lớn tiếng, làm việc riêng trong khi tham gia học tập, hội họp, làm ảnh hưởng đến người khác; lắng nghe và ghi chép đầy đủ để làm tư liệu viết thu hoạch về nội dung học tập, nghiên cứu.

Phát huy vai trò nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; mọi cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực sự là tấm gương cho quần chúng noi theo. Trước hết, các đồng chí là cấp ủy viên, lãnh đạo các đơn vị trong Chi bộ phải nêu gương trong rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, trong sáng, chấp hành nghiêm kỷ luật nghiệp vụ, kỷ cương hành chính, trở thành tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu cho mọi người học tập, noi theo. Khắc phục tình trạng đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

Nếu soi kỹ, thẳng thắn 27 biểu hiện, mỗi đảng viên nếu không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện sẽ dễ mắc phải, nhưng ở mức độ nào, nhận thức như thế nào để rèn mình, sửa mình, để phòng và chống là mục đích mà mỗi buổi sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ 1 luôn đặt ra và đánh giá.

Thực hiện tốt những giải pháp cơ bản trên, sẽ giúp cho mỗi đảng viên Chi bộ 1 giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, nội bộ cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của Ngành giao.

Đinh Thị Việt Hồng, Thanh tra - Khiếu tố