menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội đồng Sáng kiến VKSND thành phố Đà Nẵng: Xem xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp ngành Kiểm sát nhân dân
Đăng ngày 30-10-2020 14:56

Chiều ngày 29/10/2020, tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hội đồng sáng kiến đã họp và thống nhất đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận sáng kiến cấp Ngành Kiểm sát nhân dân.

Thực hiện theo Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Kiểm sát nhân dân, Quy chế 619/QĐ – VKSTC ngày 19/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong Ngành kiểm sát nhân dân và Hướng dẫn số 19/HD-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm; chiều ngày 29/10/2020 tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nằng lần đầu tiên Hội đồng sáng kiến họp xét đề nghị công nhận sáng kiến cấp ngành Kiểm sát nhân dân cho các cá nhân đủ điều kiện.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của tất cả các thành viên của Hội đồng sáng kiến đối với 04 cá nhân có sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến cấp Ngành Kiểm sát nhân dân của Viện kiểm sát 02 cấp, Hội đồng sáng kiến đã bỏ phiếu thống nhất: 03 cá nhân đủ điều kiện và 01 cá nhân không đủ điều kiện. công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Tuy nhiên các thành viên Hội đồng Sáng kiến cũng đóng góp ý kiến những hạn chế của sáng kiến, yêu cầu 03 tác giả được đề nghị phải tiếp tục hoàn thiện sáng kiến của mình trước khi Hội đồng Sáng kiến của Ngành xét, công nhận.

 Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Hoài Nam – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến đã ban hành Quyết định số 738/QĐ-VKS ngày 29/10/2020 công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 (đợt 1) và Tờ trình số 739/TTr -VKS ngày 29/10/2020 về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp Ngành Kiểm sát nhân dân cho 03 đồng chí gồm:  Nguyễn Tường Tâm - Phó Chánh Văn phòng; Trần Nhã Minh Hoàng – Kiểm sát viên sơ cấp Văn phòng tổng hợp và Lê Đường – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu.

                                                                                                                                                                       Tác giả

                                                                           Minh Hoàng - VPTH