menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đăng ngày 26-03-2014 16:15
Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BPGV ngày 18/3/2014 của Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện học tập chuyên đề năm 2014 và sinh hoạt chuyên đề : "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhân dịp sinh nhật Bác Hồ (19/5), Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cụ thể hóa một số nội dung thực hiện như sau:

1. Vận động toàn thể đoàn viên công đoàn tích cực tham gia đầy đủ các buổi học tập chuyên đề do các cấp ủy tổ chức. Đối với đoàn viên công đoàn không phải là đảng viên, Ban chấp hành công đoàn liên hệ với cấp ủy để tạo điều kiện cho quần chúng được tham gia học tập các chuyên đề do cấp ủy đó tổ chức.

2. Vận động đoàn viên quán triệt sâu sắc nội dung các chuyên đề và đăng ký các mục tiêu phấn đấu thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Các bản đăng ký của đoàn viên được gửi về Tổ Công đoàn và tập hợp gửi về Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng đoàn viên vào dịp tổng kết cuối năm. Thời hạn nộp các bản đăng ký chậm nhất là 07 ngày sau khi học chuyên đề (gồm 03 chuyên đề theo Kế hoạch của Đảng ủy).

3. Vận động đoàn viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; phản ánh những kết quả học tập và làm theo của các tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị; biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân thành phố. Trước mắt, tập trung vào đợt sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên đây là một số nội dung cụ thể để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đề nghị các Ủy viên BCH trên cơ sở nhiệm vụ được phân công; Tổ Trưởng các Tổ Công đoàn vận động đoàn viên tham gia các hoạt động theo Kế hoạch của Đảng ủy và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đạt kết quả./.