menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020
Đăng ngày 27-01-2021 03:57

Sáng ngày 27.01.2021, Đảng ủy VKSND thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Đức Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; đồng chí Lê Tiến, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố dự và chủ trì Hội nghị; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên và toàn thể Đảng viên thuộc 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Lê Tiến, Bí thư Đảng ủy trao các quyết định khen thưởng cho các đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị đã xem và nghe báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 bằng hình ảnh. Theo báo cáo tổng kết: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và diễn ra đại hội Đảng các cấp; vừa là năm  đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND thành phố đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; luôn bám sát chủ trương của Thành ủy, Nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng ủy  đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng đảng năm 2020; lãnh đạo, chỉ đạo việc tinh giảm bộ máy, tổ chức thành công Đại hội 3 chi bộ và Đại hội lần thứ XX Đảng bộ VKSND thành phố; lãnh đạo triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Quy chế dân chủ ở cơ sở, và phối hợp với Thủ trưởng đơn vị nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức và người lao động.

 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo Nghị quyết về đánh giá kết quả công tác năm 2020; nhiệm vụ, phương hướng công tác đảng năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ. Trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất, Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị  theo Nghị quyết 96 của Quốc hội, Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSND thành phố , và nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Khối giao trong năm 2021.

Thứ hai, Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy; trọng tâm là xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Khối, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ VKSND thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ.

Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời quản lý, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Trung ương và Thành ủy về quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thứ ba, Tập trung triển khai các biện pháp để xây dựng đảng bộ và các chi bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của các cấp ủy. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thường xuyên đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 05/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 17/12/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định và hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng kết nạp đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.

Thứ tư, Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”. Thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2021, tập trung kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định nêu gương của đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Thứ năm, Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, công tác dân vận trong hệ thống chính trị gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; triển khai có hiệu quả Chỉ thị về công tác dân vận trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, các chi ủy, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Luật gia, Hội cựu Chiến binh. Các đoàn thể, nhất là Chi hội Luật gia tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; phát huy vai trò, sự sáng tạo, nhiệt huyết của đoàn viên, hội viên trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan góp phần xây dựng tổ chức đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Thứ sáu, Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đảng viên trong toàn Đảng bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, chấn chỉnh tư tưởng làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, kết luận của cấp trên.

Đồng chí Lê Tiến, Bí thư Đảng ủy trao quyết định khen thưởng cho chi bộ 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Đức Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã đánh giá kết quả của Đảng bộ VKSND thành phố năm 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong công tác năm 2021.

Đồng chí Lê Tiến, Bí thư Đảng ủy phát biểu bế mạc Hội nghị Tổng kết năm 2020

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tiến, Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết công tác xây dựng đảng năm 2021,  các đảng viên phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, chấn chỉnh tư tưởng làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Các Chi ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng ủy  về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đến đảng viên; đồng thời xây dựng nghị quyết của chi ủy, chương trình công tác để tổ chức thực hiện sát với đặc điểm, tình hình của chi bộ; Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên phát huy tinh thần, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Căn cứ nhiệm vụ được giao, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong toàn Đảng bộ./.

VH (Ảnh Thanh Vân, Thu Hà),VPTH