menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Một số hình ảnh hoạt động của đoàn thanh niên
Đăng ngày 08-05-2012 11:07

Công trình thanh niên năm 2011 (Chăm sóc cây xanh tại cơ quan)

Tham gia tập huấn công tác đoàn do Đoàn khối tổ chức tại Suối Hoa

Tham gia tập huấn công tác đoàn do Đoàn khối tổ chức tại Suối Hoa

Thăm mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan phụng dưỡng

Thăm mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan phụng dưỡng