menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Một số nội dung của Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020
Đăng ngày 20-12-2019 02:33

Ngày 17/12/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã ban hành Chỉ thị 01/CT-VKSTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) năm 2020 để chỉ đạo và định hướng cho toàn bộ hoạt động của ngành KSND năm 2020 góp phần tạo chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện công tác; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị trí và vai trò của VKSND.

Chỉ thị yêu cầu: Năm 2020, toàn ngành Kiểm sát “Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; tiến hành tổng kết và tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020). Để hoàn thành mục tiêu trên, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ thị toàn Ngành tiếp tục phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”,

Để thực hiện yêu cầu trên Chỉ thị đã đưa ra một số nội dung cơ bản sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia góp ý xây dựng văn kiện trình Đại hội; chủ động lựa chọn, giới thiệu lãnh đạo VKSND các cấp tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết dứt điểm những khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, những vụ, việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thành công Đại hội đảng các cấp.

2. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt 11 chỉ tiêu và hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao trách nhiệm và vai trò, chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2019. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng các VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, cấp huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về nghiệp vụ.

3. Tích cực tham gia xây dựng pháp luật; tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị với cơ quan thẩm quyền hướng dẫn thi hành luật. Phối hợp chặt chẽ với liên ngành tư pháp Trung ương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật về tư pháp. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chủ động phát hiện và ban hành văn bản kiến nghị yêu cầu khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội làm phát sinh vi phạm, tội phạm pháp luật. Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ bảo đảm cơ chế thực hiện thông suốt trong các lĩnh vực công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị của Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao; chủ động phát hiện và định kỳ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của Viện kiểm sát cấp dưới để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ để toàn Ngành phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội.

4. Tập trung hoàn thành các đề án tăng cường nguồn lực, bảo đảm các điều kiện để toàn Ngành thực hiện và hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả các đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2025”, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025”; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và tính liên thông, kết nối trong toàn Ngành với cơ quan Đảng, Nhà nước qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

5. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm qua 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành KSND; khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND. Tiếp tục tuyên truyền hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất và thực sự tạo động lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X.

Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành KSND năm 2020 đã cụ thể thể hóa những quan điểm chỉ đạo của đảng và pháp luật cho hoạt động của ngành KSND năm 2020; trong đó tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; đồng thời tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thiết thực hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường việc đàm phán, đẩy nhanh việc ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Tổ chức thành công Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ XIII./.

Tường Tâm -VP