menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Những khó khăn, vướng mắc về quy định mới về công tác thi đua khen thưởng
Đăng ngày 24-10-2020 12:00

Trong quá trình tham mưu, xây dựng quy định mới (năm 2020) về công tác thi đua khen thưởng bản thân tôi thấy những khó khăn, vướng mắc và mạnh dạn đưa ra đề xuất biện pháp để cùng nhau trao đổi, tháo gỡ.

Ảnh minh họa ( Thanh Vân- VPTH)

Thứ nhất, Tại điểm d Khoản 2 Điều 14 Thông tư 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quy định về danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Viết tắt Thông tư 01): “d) Cá nhân chuyển đơn vị công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”; nếu thời gian công tác tại đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét bằng văn bản của đơn vị cũ;

Cá nhân được điều động, biệt phái đến đơn vị mới trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” do đơn vị cũ xem xét, quyết định và được đơn vị mới xác nhận.Cần làm rõ đối với cá nhân được biệt phái thì trong thời gian biệt phái không quá 03 năm: đơn vị cũ xem xét, quyết định hay là đơn vị mới xem xét, quyết định vì theo Điều 18 Quy chế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-VKSTC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) (viết tắt Quy chế năm 2019) thì: “1. Việc biệt phái công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;

b) Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định;

c) Theo yêu cầu nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo, sử dụng công chức, viên chức của đơn vị.

2. Không biệt phái đối với công chức, viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi; công chức, viên chức đang ốm đau, bệnh tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Thời hạn biệt phái công chức, viên chức không quá 03 năm, kể từ ngày bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được biệt phái.

4. Công chức, viên chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị nơi được biệt phái đến và vẫn thuộc biên chế của cơ quan, đơn vị trước khi biệt phái. Cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp sau khi hết thời hạn biệt phái”.

Vì trong quá trình biệt phái 03 năm chỉ có đơn vị nơi được biệt phái đến mới nắm được toàn bộ quá trình công tác của cá nhân được cử biệt phái. Chính vì vậy đề xuất cần phân định rõ trách nhiệm của đơn vị nơi được biệt phát đến và đơn vị trước khi biệt phái đối với cá nhân được cử biệt phái.

Ngoài ra, theo Khoản 4 Điều 2 Quy chế năm 2019 quy định từ ngữ sử dụng trong Quy chế: “4. Điều động là việc công chức, viên chức được người có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, đơn vị này đến làm việc tại cơ quan, đơn vị khác trong ngành Kiểm sát nhân dân.” và Điều 16 Quy chế năm 2019 quy định về điều động: “1. Việc điều động công chức, thay đổi vị trí việc làm của viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân được thực hiện trong các trường hợp sau:a) Được cấp có thẩm quyền quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc do nhu cầu của cơ quan, đơn vị quản lý;

b) Do chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật;

c) Theo kế hoạch sử dụng, sắp xếp, bố trí công chức trong cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

d) Theo nguyện vọng của cá nhân, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

2. Việc điều động được thực hiện theo trình tự sau:

a) Công chức, viên chức có đơn trình bày nguyện vọng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo hoặc cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ nơi công chức chuyển đến đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều động;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, trao đổi với cơ quan, đơn vị có liên quan theo phân cấp quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân và xin ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp theo quy định (áp dụng trong trường hợp điều động công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện);

c) Cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều động hoặc trình cấp trên xem xét, quyết định điều động.

d) Trước khi điều động công chức, viên chức từ đơn vị này đến đơn vị khác thì cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trao đổi với cá nhân, cơ quan, đơn vị có người điều động.

Theo từ ngữ sử dụng và theo quy định của Điều luật của Quy chế 2019 lại không quy định về thời gian điều động của cá nhân nhưng Thông tư 01 lại quy định đối với điều động cá nhân đến đơn vị mới trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” do đơn vị cũ xem xét, quyết định và được đơn vị mới xác nhận. Nên cần có hướng dẫn cụ thể.

Thứ hai, Khoản 2 Điều 15 Thông tư 01 quy định danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”:2. Khi xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho cá nhân là Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, ngoài những tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này, đơn vị do cá nhân đó phụ trách phải đạt danh hiệu thi đua từ “Tập thể lao động xuất sắc” trở lên”. Thông tư 01 chỉ quy định trách nhiệm của cá nhân thủ trưởng đơn vị đến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cần quy định cụ thể đến người đứng đầu đơn vị cấp Phòng, cấp huyện, tránh trường hợp một số đơn vị không được tặng danh hiệu thi đua “Tập thể xuất sắc” nhưng người đứng đầu vẫn được công nhận là “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; “Chiến sỹ thi đua ngành”. Vì vậy, cần quy định và có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp thành tích của Trưởng cấp Phòng thuộc tỉnh, Viện trưởng cấp quận, huyện gắn liền với đơn vị phụ trách. Có như vậy mới tạo ra động lực thi đua, góp cho phong trào thi đua thực chất hơn.

Đây là một số ý kiến về những khó khăn, vướng mắc; đề xuất biện pháp của bản thân về quy định mới đối với công tác thi đua khen thưởng được triển khai, thực hiện trong năm 2020, mời bạn đọc theo dõi và cùng tham gia đóng góp.

                                                                                                                                                                                 Tác giả: Minh Hoàng - VPTH