menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hướng dẫn đăng nhập vào mục Tin nội bộ trên trang tin mới của VKSND thành phố
Đăng ngày 10-09-2019 02:41

Hướng dẫn đăng nhập vào mục Tin nội bộ trên trang tin mới của VKSND thành phố

Truy cập địa chỉ: http://vksdanang.gov.vn/ v.vn/home, nhấn Đăng Nhập

Nhập tên đăng nhập (theo địa chỉ mail của thành phố) và mật khẩu đã được cung cấp

Trang tin hiện những thông báo khi đăng nhập. Chọn I Agree (Tôi đồng ý)

Trang tin hiện ra giao diện yêu cầu nhập mật khẩu mới, sau đó nhấn Save

Chọn câu hỏi trong danh sách câu hỏi (dùng để kiểm tra khi mất mật khẩu), trả lời câu hỏi nhà chọn nút Save

Trang tin về lại trang ban đầu, có thêm mục Tin Nội Bộ

File đính kèm