menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ 1: Sinh hoạt chuyên đề toàn khóa “ Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh”.
Đăng ngày 20-11-2021 09:17

Chi bộ 1 đã tham gia sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh” tai Hội thi Tuyên truyền viên 2021 do Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 12/11/2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức trao Giải Nhì cho Đội Thuyết trình của Chi bộ 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà Cách mạng vĩ đại, doanh nhân văn hóa thế giới. Suốt 30 năm bước chân Người đã bôn ba tìm đường cứu nước. Đến khi trở về VN bước chân Người lại tiếp tục cuộc hành trình không mệt mỏi vì tổ quốc vì nhân dân. Người đã để lại một di sản tin thần vô cùng quý báu, là kim chỉ nam mãi soi đường chỉ lối cho chúng ta. Đó là “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vì vậy, để việc học tập và làm theo gương Bác trở thành một nhiệm vụ quan trọng, sâu rộng trong toàn đảng toàn dân và toàn quân ta, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau 05 năm triển khai thực hiện, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03, ngày 15/5/2016, Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW. Đến ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề toàn khóa là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Giang, Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ VKSND quận Ngũ Hành Sơn, thành viên Ban Giám khảo trao  Giái bài Thuyết trình hay Nhất cho thí sinh Trần Thị Khánh Ly, Chi bộ 1

Cụm từ “ý chí tự lực, tự cường”, chỉ gồm 06 tiếng nhưng tải trong đó những nội hàm rất sâu rộng, đặc biệt, khi phân tích “ý chí tự lực, tự cường” trong tư tưởng, phong cách của Bác, chắc hẳn chúng ta lại càng nhìn thấy những ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Thứ nhất, ýchí tự lực, tự cường, theo Bác, là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế.

Thứ hai, tự lực, tự cườnglà phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đây chính là sức mạnh, là nhân tố mang tính quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc.

Thứ ba,ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng.

Thứ tư, là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân.

Thứ năm, ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ, giữ vững nền độc lập dân tộc.

Là người tìm đường, dẫn đường cho dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực tự cường. Thực tế đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa đã giúp người hiểu rằng công cuộc giải phóng phải là công cuộc tự giải phóng. Người đã từng nói “Vận dụng công thức của Các Mác chúng tôi xin nói với em rằng công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”. Người luôn nhấn mạnh việc giải phóng của ta phải do ta tự làm lấy chứ không thể trông mong vào lực lượng bên ngoài. Tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi, vào tháng 8 năm 1945, Người đã kêu gọi đồng bào đem sức ta mà giải phóng cho ta. Sức mạnh như triều dân thác đổ của tinh thần dân tự giải phóng đã mang lại nền độc lập thiêng liêng cho tổ quốc. Không chỉ tự lực tự cường trong công cuộc kháng chiến giành độc lập, theo Người còn phải tự lực cánh sinh trong công cuộc xây dựng nước nhà. Người căn dặn trong mọi hoàn cảnh luôn lấy tự lực cánh sinh làm gốc để ứng phó với mọi phát triển của tình hình dù tình hình ấy thuận lợi hay gay go thì ta vẫn chủ động.

Sau 35 năm đổi mới VN đã có được cơ đồ vị thế tiềm lực to lớn, những thành tựu đáng tự hào. Đó là sự hội tụ của nhiều yếu tố/ trong đó phải kể đến sức mạnh của ý chí tự lực, tự cường. Minh chứng cho điều này, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã khẳng định “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

“Khát vọng phát triển đất nước” luôn hiện hữu và là quy luật khách quan trong tiến trình phát triển của đất nước ta, là quan điểm cơ bản xuyên suốt, chi phối các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần này.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong tư tưởng của Người thể hiện ở 05 khía cạnh:

Một là, xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

Hai là, thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Ba là, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

Bốn là, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài.

Năm là, luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác.

Kế thừa truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ở Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn bắt nguồn từ nhận thức đúng đắn về con người, hạnh phúc của người dân, của quốc gia dân tộc, ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Bằng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh mà dân tộc ta đã viết nên những trang sử oai hùng trong công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi đất nước. Và trong thời gian qua, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh lại tiếp tục được phát huy tối đa nhất. Chúng ta đã và đang chống dịch bằng cả sức mạnh đoàn kết của dân tộc, đã nhiều lần chiến thắng đại dịch. Đó là nguồn sức mạnh, ý chí của dân tộc ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã, đang và mãi mãi là nền tảng, là điểm tựa vững vàng nhất để Đảng và Nhà nước ta hoạch định đường lối chiến lược phát triển đất nước, tiếp tục dẫn dắt toàn dân tộc vững bước đi lên.

Trước bối cảnh tình hình thế giới “tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường”, Đảng ta xác định phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn lịch sử.

Để đẩy mạnh hơn nữa phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nói chung và “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong giai đoạn hiện nay, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ VKSND thành phố đã và đang thực hiện hiệu quả các giải pháp sau:

Một là, xác định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,Chi bộ đã quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể công chức, đảng viên; tổ chức cho 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký kế hoạch học tập nội dung chuyên đề; phổ biến, quán triệt toàn văn nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị nhằm giúp mỗi đảng viên nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu. Chi bộ 1 được hợp thành bởi Văn phòng tổng hợp, Phòng tổ chức cán bộ, Thanh tra - khiếu tố, những đơn vị có cơ hội tiếp xúc và gần dân nhất, hơn ai hết phải làm tốt quy chế dân chủ, luôn chủ động xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, tạo lòng tin cho người dân về hình ảnh người đảng viên, công chức Nhà nước nói chung và hình ảnh người cán bộ kiểm sát nói riêng.

Hai là, Chi bộ 1 đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của đảng bộ VKSND thành phố, gắn với nhiệm vụ chính trịvà công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo của quần chúng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.Thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống".

Ba là, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Chi bộ theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, tiên phong; có tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch; Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị.

Bốn là, Chi ủy Chi bộ 1 luôn khuyến khích công chức, đảng viên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Theo đó, trước những đòi hỏi của yêu cầu công tác như hiện nay, Chi bộ 1 đã luôn có những đổi mới trong phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện “chuyển đổi số”; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được thao tác trên các phương tiện thông tin điện tử, đảm bảo tính chính xác, kịp thời.

Năm là, Chi bộ1 đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là cho thế hệ trẻ, theo đó, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ yêu cầu các nhóm đảng viên phải chuẩn bị kỹ nội dung, đề ra các giải pháp bám sát thực tiễn công tác. Chi bộ cũng luôn chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời chia sẻ các thông tin chính thống, đăng tải các bài viết tuyên truyền đường lối của nhà nước, chủ trương của Đảng, chính quyền thành phố trên Trang tin điện tử VKSND thành phố, fanpage “VKS thành phố Đà Nẵng” hay fanpage “Thiên Thanh Đà Nẵng” nhằm thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị đến cán bộ, đảng viên. Chi bộ còn đẩy mạnh việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác thông qua việc nêu gương các đảng viên trong các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Sáu là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Đây không chỉ là giải pháp mà còn là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ 1, chi bộ đã phân công đồng chí Phó Bí thư chi bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Chi uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đảng viên… kiểm tra, giám sát về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện Quy định số 47 ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về “những điều đảng viên không được làm” (hiện nay là Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021); về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt…

Những dẫn chứng gần gũi nhất, chân thực nhất của việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn công tác, luôn phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển bản thân và cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chi bộ 1 tiêu biểu như tấm gương làm việc, lãnh đạo khoa học và chuyên nghiệp của đồng chí Lê Tiến, Viện trưởng; tấm gương về sự nhiệt huyết, sáng tạo không ngừng của đồng chí NguyễnVăn Hưng, Chánh văn phòng; tấm gương về tinh thần, ý thức trách nhiệm của đồng chí Thái Duy Khanh và rất nhiều đồng chí khác.

Việc thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Chi bộ 1 với những tình cảm thiêng liêng dành cho Người, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại xin nguyện đem hết tài, lực học tập theo tấm gương “phong cách, đạo đức, phong cách” của Người:

Yêu bác lòng ta trong sáng hơn,

Xin nguyện cùng người vươn tới mãi

 

Trần Thị Khánh Ly ( Ảnh Thanh Vân)