menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ - Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức phải gắn chức trách, nhiệm vụ được giao với kết quả thực hiện nhiệm vụ
Đăng ngày 30-11-2020 09:51

Đó là ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân tại Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ của đồng chí Ngô Thọ Nam - Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động tại VKSND quận Cẩm Lệ

Ngày 27/11/2020, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đã tổ chức Họp đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị trong năm công tác 2020. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Ngô Thọ Nam, Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ.

Năm 2020, được đánh giá là một năm khó khăn chung, do hậu quả của việc dịch bệnh kéo dài, và ảnh hưởng của việc mưa bão. Thời gian công tác thực tế ít hơn mọi năm, trong khi khối lượng công việc tăng so với năm trước, con người lại thiếu, nhưng bằng nổ lực, đoàn kết và sự linh động, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đó là kết quả của tập thể, của sự đoàn kết, phối hợp tốt, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại công chức và người lao động trong năm qua tại đơn vị. Trên cơ sở việc tự đánh giá xếp loại chất lượng của công chức, người lao động được trình bày tại cuộc họp, toàn thể đơn vị đã góp ý căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về ưu điểm, khuyết điểm trên tinh thần thực chất, khách quan, dân chủ, với các tiêu chí đánh giá về chính trị tư tưởng, việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Về đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị; Về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; và một tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại mà đồng chí Ngô Thọ Nam, phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã nhấn mạnh tại cuộc họp là vị trí công tác gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như tiến độ chất lượng công việc. Mỗi cán bộ mà thực hiện tốt chức trách ở vị trí, bộ phận mình công tác thì đã góp phần vào để tập thể thực hiện tốt kế hoạch của đơn vị đề ra. Đối với cấp lãnh đạo đơn vị còn được xem xét đánh giá về năng lực lãnh đạo, quản lý; khả năng tập hợp, đoàn kết công chức và người lao động, nêu lên các mặt được và chưa được trong công tác chỉ đạo điều hành. Kết quả 100% công chức người lao động hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trong đó có 05 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gồm 03 đồng chí lãnh đạo và 02 kiểm sát viên.

                                                                                                                     Lê Vũ - VKSND Q. Cẩm Lệ