menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thực trạng những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế - tham nhũng và nguyên nhân
Đăng ngày 20-10-2021 10:18

Hàng năm, căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hướng dẫn của Vụ 11-VKSNDTC và Chương trình, Kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2021, trong đó nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong năm là tập trung kiểm sát việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án, kiểm sát chặt chẽ về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 26/06/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra

Có thể thấy, trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự (THADS), Tòa án nhân dân thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết các việc thi hành án khó khăn, phức tạp, có đơn khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài, nhất là việc xử lý nhà, đất và quyền sử dụng đất hoặc việc thi hành án có liên quan đến vốn góp của các cổ đông Công ty đã bị kê biên trong quá trình điều tra trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được Ban Nội chính, Lãnh đạo các ngành quan tâm, theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư về xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần vào công tác đấu tranh phong, chống tham nhũng, kinh tế. Qua đó, góp phần cùng với Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn đạt được những kết quả khả quan, hạn chế việc khiếu kiện làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị trên địa bàn. Tuy nhiên quá trình tổ chức thi hành án gặp những vướng mắc nhất định khi tiến hành xác minh, tổ chức thẩm định hiện trạng tài sản đã kê biên để xử lý theo quy định của pháp luật thì phát hiện nhiều tài sản không đồng nhất, chưa rõ ràng.   

 Hiện nay, các vụ việc thi hành này được Lãnh đạo 03 ngành THA, VKS, TA quan tâm, chỉ đạo; tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành để báo cáo và xin ý kiến thỉnh thị ngành cấp trên trong việc phối hợp trao đổi hướng giải quyết cùng với cơ quan thi hành án để chủ động tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo việc thu hồi tài sản cho Nhà nước.

                                            Nguyễn Bá Ngọc- P8