menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng giai đoạn 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch mới giai đoạn 2026 - 2031
Đăng ngày 04-08-2022 13:42

Thực hiện Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 25/4/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân, chiều ngày 01/8/2022, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch mới giai đoạn 2026 - 2031. Hội nghị có sự tham dự, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.​

Tham dự Hội nghị có tổng số 40 cán bộ chủ chốt là các đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quang - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bổ sung giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch mới giai đoạn 2026-2031 theo Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC của VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã giới thiệu danh sách nguồn nhân sự, kết quả nhận xét, đánh giá đã được Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cho ý kiến (tại bước 1) để lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ sung giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch mới giai đoạn 2026-2031. Nhân sự được giới thiệu bổ sung giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch mới giai đoạn 2026-2031 lần này đều được Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố xem xét, đánh giá trên các mặt:

Về tư tưởng,chính trị: tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên lợi ích của Ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Về đạo đức, lối sống: mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không trục lợi và không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình và chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ.

Về trình độ: tốt nghiệp đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp. 

Về năng lực và uy tín: có quan điểm khách quan, toàn diện, biện chứng lịch sử cụ thể, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; phương pháp làm việc khoa học; nhạy bén chính trị; có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tốt. Nắm chắc tình hình chung và hiểu biết toàn diện về lĩnh vực, địa bàn, địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công quản lý, phụ trách. Kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, vấn đề mới, vấn đề khó, hạn chế, yếu kém trong thực tiễn; chủ động đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi và hiệu quả. Năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, dám đương đầu với khó khăn, thách thức; nói đi đôi với làm; có thành tích nổi trội, có kết quả và "sản phẩm" cụ thể góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao. 

Sức khỏe, độ tuổi: bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch; bảo đảm tuổi bổ nhiệm. 

Kết quả, các đồng chí được Ban cán sự đảng giới thiệu đã được Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị bổ sung quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bổ sung giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch mới giai đoạn 2026-2031

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã giới thiệu danh sách, kết quả nhận xét, đánh giá nguồn nhân sự

Đồng chí Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tham dự, chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm

Hoàng Vũ Thành - Phòng 15