menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Đăng ngày 24-02-2020 01:21

Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-VKSTC ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, sáp nhập Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra, gọi tắt là Thanh tra - Khiếu tố. 

Thanh tra – Khiếu tố vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp (Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền) vừa thực hiện nhiệm vụ công tác khác của Viện KSND (Thanh tra).

I. Về nhiệm vụ công tác thanh tra:

1. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng:

a) Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân thành phố; triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thanh tra;

b) Thanh tra đối với:

- Các đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố; công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố, trừ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố;

- Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện.

c) Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của công chức, người lao động trong Viện kiểm sát nhân dân thành phố hoặc quyết định xử lý kỷ luật công chức, người lao động trong Viện kiểm sát nhân dân thành phố (sau đây gọi chung là quyết định xử lý kỷ luật) của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố; công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện;

d) Giải quyết tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Viện kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ (trừ tố cáo trong hoạt động tư pháp); đạo đức, văn hóa giao tiếp khi thi hành công vụ của đơn vị, công chức và người lao động trong Viện kiểm sát nhân dân đối với:

- Công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố trừ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố;

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

đ) Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Viện kiểm sát nhân dân về phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Viện kiểm sát nhân dân thành phố;

e) Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Viện kiểm sát nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại thuộc nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

3. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ đối với công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố giao.

II. Về nhiệm vụ công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp:

1. Tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác về tội phạm từ các nguồn gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân thánh phố thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

3. Theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đối với Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện về xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và khiếu nại về hành vi của người có thẩm quyền trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

4. Phát hiện, tổng hợp vi phạm của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp, để tham mưu với Viện trưởng VKSND thành phố kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

III. Về tổ chức bộ máy:

Hiện nay, Phòng có 07 biên chế gồm: 01 Chánh thanh tra, 02 Phó Chánh thanh tra; 02 Kiểm sát viên trung cấp; 01 Kiểm tra viên và 01 Chuyên viên.

Việt Hồng, Thanh tra - Khiếu tố