menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2020 về vấn đề tôn giáo.
Đăng ngày 17-10-2020 07:39

Sau khi có Chỉ thị số 10-CT/TW  ngày 30/3/2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Ban chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó yêu cầu chi bộ “Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên” góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã có Công văn 386-CV/ĐUK ngày 10 tháng 7/2012 về một số nội dung sinh hoạt chuyên đề giúp cho Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng những quy định của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, điều đó cho thấy tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trên tinh thần đó, năm 2020 Chi bộ 2 đã phân công đảng viên xây dựng các nội dung sinh hoạt chuyên đề cụ thể cho từng quý theo chuyên đề mà Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng xác định từ đầu năm, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quý đúng hướng dẫn số 09-HD/BTCTW. Ngày 09/10/2020, Chi bộ 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III với nội dung “Kiên quyết đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc gây mất ổn định chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay” do đồng chí Trần Quang Nớp xây dựng.

Chuyên đề đã nêu được tác động của tình hình quốc tế, mặt trái của toàn cầu hóa và cơ chế thị trường, âm mưu “chính trị hóa tôn giáo” của các thế lực thù địch đã làm cho đời sống tôn giáo bị tác động và không ngừng biến đổi, tiềm ẩn nhiều “nguy cơ”, như: Lợi dụng hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật,  lợi dụng một số bất cập trong quản lý tôn giáo để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mâu thuẫn nội bộ, tranh giành chức quyền, hoạt động tôn giáo xa rời chuẩn mực đạo đức và văn hóa truyền thống dân tộc, trục lợi ... trong một số tổ chức tôn giáo; xuất hiện một số loại hội, nhóm mang danh tôn giáo, đạo lạ.

Qua đó đưa ra các giải pháp trong tình hình mới như tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về tôn giáo và công tác tôn giáo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đẩy mạnh hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ đã được Nhà nước công nhận và theo quy định của pháp luật. Kiên quyết đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Chuyên đề còn liên hệ công tác công giáo với công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực  án dân sự, hành chính,  thi hành án dân sự, qua công tác nghiệp vụ các kiểm sát viên phải nắm vững các chính sách về tôn giáo để vận dụng vào công tác nghiệp vụ khi đối tượng kiểm sát có liên quan đến tôn giáo nhạy cảm.

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung vào  nội dung các vụ án dân sự, hành chính có liên quan đến chức sắc tôn giao, tranh chấp tài sản là quyền sử dụng đất của các tổ chức tôn giáo

Các đồng chí đảng viên chi bộ cũng nêu một số hạn chế của chuyên đề như nêu được đưa nội dung kỹ năng của kiểm sát viên khi giải quyết các vụ án dân sự, hành chính có liên quan đến vấn đề tôn giáo.

Chi ủy đã tổng hợp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên để hoàn thiện chuyên đề. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đảng viên về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo trong tình hình mới./.

Lương Thị Chung- Phòng 9