menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022
Đăng ngày 13-01-2023 04:13

Sáng ngày 13/01/2023, Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, đồng thời, giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; báo cáo công khai tình hình sử dụng kinh phí và báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2022 của đơn vị. Hội nghị đã thảo luận và tích cực đóng góp ý kiến nhằm đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn các hoạt động trong năm đến.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đồng chí Ngô Thọ Nam, Phó Viện trưởng VKSND thành phố trình bày báo cáo

Đồng chí Huỳnh Phương Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố yêu cầu tập thể lãnh đạo đơn vị và Ban chấp hành công đoàn phải phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao tính dân chủ trong tổ chức hoạt động; đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, quyền, lợi ích chính đáng, điều kiện làm việc cho công chức, người lao động; quan tâm đẩy mạnh thi đua - khen thưởng, nhất là khen thưởng đột xuất; cùng với đó, mỗi công chức, người lao động phải thực hiện đúng, hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng chí tin tưởng, với sự sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; sự quyết tâm, đoàn kết của công chức, người lao động là nguồn lực mạnh mẽ để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2022./.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND thành phố kết luận Hội nghị

Tin: Thanh Thủy; Ảnh: Thanh Vân (VPTH)