menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao kết thúc kiểm tra nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 04-07-2020 07:01

 Sau 4 ngày làm việc – chiều ngày 02/7/2020 đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát ND Tối cao đã kết thúc làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân Đà Nẵng về việc kiểm tra nghiệp vụ công tác kiểm sát các vụ án hành chính.

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 20/02/2020; Quyết định số 208/QĐ-VKSTC ngày 10/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 26/KH-VKSTC ngày 21/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kiểm tra đột xuất công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính tại Viện kiểm sát nhân (VKSND) thành phố Đà Nẵng, từ ngày 29/6/2020 đến ngày 02/7/2020, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại VKSND TP Đà Nẵng. Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan, Đồng chí Phan Văn Tâm – Vụ trưởng Vụ 10 Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận về kết quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của VKSND TP Đà Nẵng trong thời điểm từ 01/7/2016 đến 30/11/2019 cụ thể như sau:

VKSND TP Đà Nẵng kịp thời triển khai, quán triệt đầ đủ nội dung quy định của Luật tố tụng hành chính (TTHC) 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TTHC năm 2015, quy định của ngành kiểm sát nhân dân liên quan đến công tác kiểm sat giải quyết các vụ án hành chính đến toàn thể công chức trong đơn vị và 07 quận, huyện.

Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp tại TP Đà Nẵng căn cứ vào Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; hệ thống các chỉ tiêu cơ bản (ban hành kèm theo Quyết định 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của VKSND Tối cao); Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND Tối cao và tình hình thực tế của đơn vị để đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực công tác kiểm sát, chú trọng phát hiện kịp thời vi phạm của Tòa án và các cơ quan hữu quan để thực hiện các quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, quyền kháng nghị của VKS.

Về cơ bản, VKSND hai cấp tại TP Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Ngành về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính,đã cử KSV tham gia  100% các phiên tòa giải quyết các vụ án hành chính. KSV được phân công nghiên cứu hồ sơ vụ án để tham gia phiên tòa, phiên họp đã có sự chuẩn bị tương đối tốt, báo cáo đề xuất, xây dựng đề cương xét hỏi, bài phát biểu của KSV phản ánh kết quả nghiên cứu hồ sơ, thể hiện nội dung theo quy định và quan điểm của VKS về đường lối giải quyết vụ án; diễn biến phiên tòa, phiên họp được KSV ghi trong bút ký phiên tòa.Việc lập hồ sơ kiểm sát về cơ bản được thực hiện theo đúng hướng dẫn, hầu hết các hồ sơ có đầy đủ tài liệu , được đánh số bút lục và sắp xếp khoa học.

Công tác kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Tòa án về cơ bản đã thực hiện đúng, đầy đủ về nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật.

VKS hai cấp TP Đà Nẵng đã chú trọng và kịp thời phát hiện vi phạm, ban hành kiến nghị yêu cầu Tòa án hai cấp khắc phục những vi phạm trong công tác giải quyết vụ án. Đã phối hợp tốt với Tòa án trong công tác đối thoại giữa các đương sự, nhiều vụ án đương sự đã thỏa thuận với nhau về đường lối giải quyết vụ án nên tỷ lệ vụ án đình chỉ do người khởi kiện rút đơn khởi kiện, công nhận kết quả đối thoại thành cao, giúp giải quyêt dứt điểm vụ án và không phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục một số tồn tại, thiếu mà dự thảo Kết luận của Đoàn kiểm tra đã nêu để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chỉ thị số 01/CT-VKSNDTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 và Kế hoạch công tác của đơn vị đã đặt ra. Đoàn kiểm tra ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng để báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới./.

TQN  - Phòng 10