menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
"Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát"
Đăng ngày 16-01-2021 12:10

Đó là chủ đề của Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2020 do Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức  vào sáng ngày 15/01/2021,. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Trần Hữu Lợi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo dõi Đảng bộ Khối, Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Khối, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng ủy Khối năm 2020  do đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối trình bày: Trong năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp thuộc Đảng bộ Khối đã có sự chuyển biến tích cực. Cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở đã chủ động tham mưu, bám sát yêu cầu thực tiễn và chỉ đạo của cấp ủy, UBKT Đảng ủy Khối để xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sá trong năm. Công tác nắm bắt tình hình và giám sát thường xuyên đối với các TCCS đảng và đảng viên được quan tâm, chú trọng nhất là kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về công tác xây dựng đảng. Trong năm, BTV Đảng ủy Khối kiểm tra 18 tổ chức cơ sở đảng (15 đảng bộ cơ sở, 03 chi bộ cơ sở) và 10 đảng viên (trong đó, có 04 bí thư cấp ủy và 06 đảng ủy viên cơ sở; giám sát đối với 06 TCCS đảng trực thuộc (05 đảng bộ cơ sở, 01 chi bộ cơ sở); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với 01 trường hợp; xem xét, thi hành kỷ luật 01 trường hợp. UBKT Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; việc quản lý và sử dụng đảng phí đối với 03 TCCS đảng; giám sát đối với 06 TCCS đảng (04 đảng bộ cơ sở, 02 chi bộ cơ sở) và giám sát đối với 02 đảng ủy viên cơ sở; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 trường hợp; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 05 trường hợp; giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 01 trường hợp và giải quyết 04 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 17 tổ chức đảng trực thuộc (02 đảng bộ bộ phận, 15 chi bộ) và 08 đảng viên (trong đó có 05 cấp ủy viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên, sau kiểm tra kết luận đảng viên vi phạm; giám sát 08 chi bộ và 03 đảng viên; xem xét, kiểm điểm, xử lý 01 tập thể ban thường vụ đảng ủy cơ sở và 30 đảng viên. UBKT cấp ủy cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; việc quản lý và sử dụng đảng phí đối với 08 tổ chức đảng trực thuộc (03 đảng bộ bộ phận, 12 chi bộ); giám sát đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 cấp ủy và 03 đảng viên. Thời gian qua, đội ngũ UBKT cấp ủy các cấp được Đảng ủy, BTV Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện theo quy trình, quy định về công tác giới thiệu, bầu cử nhân sự UBKT đảng ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, kịp thời chuẩn y kết quả bầu cử UBKT cấp cơ sở. Xây dựng và tổ chức tốt 05 lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho 612 cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng vẫn còn một số hạn chế, như: Một số cấp ủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát chưa chủ động; tiến hành kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức dẫn đén hiệu lực, hiệu quả thấp; vẫn còn nể nang né tránh, chua chủ động xử lý khi phát hiện vi phạm, khuyết điểm; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm còn yếu, UBKT các cấp chưa mạnh dạn, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; việc xác định nội dung kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn dàn trải, nhầm lẫn công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên được đánh giá như: Trong năm 2020, do tình hình dịch, bệnh Covid-19 và chịu ảnh hưởng đợt mưa bão kéo dài, thời gian tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 có sự thay đổi nên cũng tác động đến việc tổ chức thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối trong năm 2020; sau đại hội đảng các cấp, nhân sự cấp ủy và UBKT cấp ủy cơ sở mới tham gia lần đầu khá nhiều và phần lớn thời gian tập trung cho công tác chuyên môn tại đơn vị, chưa đầu tư nhiều cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng thời, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ kiểm tra các cấp có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới; một số cấp ủy đảng chưa thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, dẫn đến đảng viên vi phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng UBKT các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố năm 2021, tập trung tổ chức và thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 08/1/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 29/12/2020 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát” và Chương trình thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐUK.

3. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp ủy. Trong đó tập trung kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, phát huy vai trò nêu gương và tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, chấn chỉnh tư tưởng làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Chú trọng nâng cao chất lượng giám sát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

4. Kịp thời giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng, xem xét những vấn đề nổi cộm, phát sinh tại mỗi tổ chức đảng; tăng cường theo dõi, quản lý và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật Nhà nước và việc sử dụng, tham gia mạng xã hội theo quy định của Điều lệ Đảng.

5. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng cường cán bộ đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra. UBKT Đảng ủy tăng cường chỉ đạo UBKT cấp dưới theo Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư, khi cần thiết tiến hành kiểm tra cách cấp để tổ chức đảng, đảng viên cơ sở để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác kiểm tra.

6. Giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ, Đảng ủy Khối triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối theo đúng tiến độ; rà soát, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở, UBKT cấp ủy xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy cơ sở và UBKT cấp ủy. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối../.

Văn Hưng ( ảnh  nguồn Đảng ủy Khối)