menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số.
Đăng ngày 22-11-2021 09:44

Vừa qua, VKSND thành phố Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số; Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo.

 

Thực hiện Quyết định số 355/QĐ-VKSTC ngày 25/10/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao ban hành Bộ chỉ số đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân,  VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, đồng chí Lê Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND thành phố làm Trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí Phó Viện trưởng làm Phó Trưởng Ban, một số Trưởng Phòng và các Viện trưởng VKSND quận, huyện làm thành viên; Văn phòng tổng hợp là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo về: hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác thống kê tổng hợp, văn thư, lưu trữ; số hóa hồ sơ, trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa, báo cáo án bằng sơ đồ, trình chiếu sơ đồ hóa; ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, thanh tra, khiếu tố, tổ chức cán bộ… đồng thời tuyên truyền, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại hai cấp Kiểm sát.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng. Từ đó, xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị và công chức của hai cấp Kiểm sát.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,chuyển đổi số tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Kiểm sát và nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo hai cấp Kiểm sát.

Việc VKSND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin,  chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu cấp thiết của việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đồng thời, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND; góp phần chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực của Kiểm sát viên trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ.

Trong những năm qua, nhiều đơn vị có những cách làm hay, sáng tạo, ứng dụng nhiều phần mềm chuyên dùng, triển khai thực hiện nghiêm túc việc trình chiếu hình ảnh, chứng cứ phục vụ tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa… Thể hiện sự quyết tâm của Viện trưởng VKSND thành phố trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Ngành và Thành ủy Đà Nẵng trong việc tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu yêu cầu cải cách tư pháp./.

Văn Hưng (VPTH)