menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự, các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động
Đăng ngày 28-07-2020 06:56

Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngô Thọ Nam - Phó viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020.

Công tác kiểm sát xét xử án hình sự trong 6 tháng đầu năm 2020, hai cấp VKS thành phố đã đạt được những chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch công tác năm thông qua việc không có trường hợp nào Tòa án tuyên không phạm tội, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định và đưa ra xét xử 12 vụ án trọng điểm, 01 vụ án theo thủ tục rút gọn, phối hợp với Tòa án tổ chức 39 phiên tòa rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, chất lượng chưa cao, thể hiện rõ nhất ở công tác kháng nghị. Cùng với đó, việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm vẫn còn khá hình thức, nhiều vụ án được chọn có tính chất đơn giản, Kiểm sát viên không phải tranh tụng nhiều, sau phiên tòa, không tiến hành họp đánh giá (trong số 39 phiên tòa rút kinh nghiệm, hai cấp Kiểm sát chỉ gửi 14 biên bản họp về Phòng 7). Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm như trên là chưa đạt được tác dụng cũng như mục đích nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét xử, rèn luyện kỹ năng của Kiểm sát viên trong công tác này, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét xử án hình sự, các đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Kiểm sát tốt hoạt động xét xử của Tòa án tại các phiên tòa sơ thẩm, kiểm sát chặt chẽ nội dung và hình thức của các Bản án, kiểm sát thời hạn gửi Bản án, kể cả việc gửi Bản án đến Phòng 7 và Viện kiểm sát cấp cao 2 để kịp thời ban hành kiến nghị nếu phát hiện vi phạm.

Hai là,  Phòng 7 và các VKS quận, huyện tăng cường trao đổi nghiệp vụ, nhất là các vướng mắc, quan điểm sau khi xét xử các vụ án hình sự để kịp thời ban hành kháng nghị, đồng thời nâng cao chất lượng kháng nghị đối với các Bản án có vi phạm. Bên cạnh đó, Phòng 7 cần tăng cường và chủ động hơn nữa trong việc kiểm sát án văn của các quận, huyện để đảm bảo chất lượng của các kháng nghị trên cấp.

Ba là, Đối với việc chọn phiên tòa rút kinh nghiệm, ngoài việc đảm bảo chỉ tiêu đăng ký thì cần đảm bảo tiêu chí về đặc điểm, tính chất của các vụ án được chọn để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Sau phiên tòa, phải tổ chức họp đánh giá, nhận xét một cách nghiêm túc (mời Kiểm sát viên Phòng 7 tham gia) và phải gửi biên bản về Phòng 7. Đồng thời, Phòng 7 có trách nhiệm phân công Kiểm sát viên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn kịp thời và có đánh giá, nhận xét cụ thể sau khi tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm.

Bốn là, Các đơn vị phải cập nhật đầy đủ việc chuyển án có kháng cáo, kháng nghị lên phần mềm quản lý án hình sự, tạo điều kiện thuận lợi để Phòng 7 theo dõi; Các đơn vị phải thực hiện việc gửi án văn đến Phòng 7 nghiêm túc và đầy đủ. Phòng 7 có trách nhiệm phân công Kiểm sát viên theo dõi công tác này và có tổng hợp, đánh giá theo định kỳ 6 tháng, 01 năm.

Năm là, Chú trọng tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao ban hành kèm Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 17/6/2020 của Viện KSND tối cao.

Sáu là, Đối với công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự kinh doanh thương mại, lao động và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật, nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt được những kết quả khả quan, ban hành được nhiều kháng nghị, kiến nghị có chất lượng, không có án hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Về phiên tòa rút kinh nghiệm, cả hai cấp đã phối hợp với Tòa án tổ chức được 09 phiên tòa, tuy nhiên, các đơn vị chưa gửi biên bản họp đánh giá đến Phòng 9, Phòng 10 để tổng hợp, nhận xét.

Để công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu và càng có chất lượng hơn nữa, đồng chí Phó viện trưởng yêu cầu các đơn vị chú trọng làm tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, Lãnh đạo các đơn vị cần có sự phân công, bố trí hợp lý, ưu tiên Kiểm sát viên có kinh nghiệm cho công tác này.

Thứ hai, Kiểm sát kỹ lưỡng các hồ sơ thuộc thẩm quyền tham gia xét xử của Viện kiểm sát, đồng thời, kiểm sát chặt chẽ, kịp thời các Bản án, Quyết định của Tòa án để nhận diện các vi phạm, ban hành kháng nghị, kiến nghị tùy theo mức độ vi phạm.

Thứ ba, Sau phiên tòa rút kinh nghiệm, cần tiến hành họp đánh giá, nhận xét ngay, nếu cần, có thể mời Phòng nghiệp vụ tham gia và gửi biên bản họp về Phòng nghiệp vụ để tổng hợp, nhận xét về chất lượng các phiên tòa.

Cuối cùng, Để nâng cao hơn nữa kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật, Kiểm sát viên cần chủ động cập nhật, nghiên cứu kỹ, thực hiện đúng các hướng dẫn của Viện KSND tối cao và TAND tối cao như: Quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát Bản án, Quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án; Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa sơ thẩm; Quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát; Quy định về quy trình việc kiểm sát các vụ án hành chính;  Hướng dẫn số 22 ngày 05/6/2020 về một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai; Hướng dẫn số 32 ngày 30/11/2018 về việc tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân gia đình và vấn đề rút kinh nghiệm; Tập tài liệu tập huấn giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 5 năm 2020./.

NTN (ảnh Thanh Vân)