menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Một số điểm mới trong Quy chế thi đua, khen thưởng năm 2020
Đăng ngày 10-10-2020 08:31

Trong quá trình tham mưu, xây dựng Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (Ban hành theo Quyêt định số 695/QĐ-VKS-VP ngày 08/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng), Văn phòng tổng hợp giới thiệu một số điểm mới của Quy chế nhằm hạn chế những tồn tại, vướng mắc khi làm hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng, cụ thể sau:

Thứ nhất, Điều 3 Quy chế quy định về nguyên tắc thi đua, khen thưởng: Trước đây, theo Quy chế thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố (Ban hành theo Quyết định số 320/QĐ-VKS-VP ngày 19/7/2017 của  Viện trưởng VKSND thành phố) (viết tắt Quy chế năm 2007) quy định nguyên tắc thi đua và nguyên tắc khen thưởng tại 02 Điều khác nhau (Điều 3 và Điều 5). Tuy nhiên, theo quy định mới thì nguyên tắc thi đua được quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật thi đua khen thưởng, nguyên tắc khen thưởng được quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật thi đua khen thưởng và Điều 3 Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 2, Điều 3 Thông tư 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Điều 3 của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của VKSND tối cao (viết tắt là Thông tư 01 của VKSND tối cao). Nên Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của VKSND thành phố Đà Nẵng (Ban hành theo Quyêt định số 695/QĐ-VKS-VP ngày 08/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng) (viết tắt là Quy chế năm 2020) sửa đổi nguyên tắc thi đua khen thưởng theo hướng gộp 02 Điều riêng thành 01 Điều.

Thứ hai, Điều 4 Quy chế năm 2020 quy định căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng: Quy chế 2017 quy định cụ thể 04 nội dung gồm phong trào thi đua, đăng ký tham gia thi đua, thành tích thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua. Tuy nhiên, các quy định này đã được quy định tại Điều 10 Luật thi đua khen thưởng. Do đó,  Quy chế năm 2020 đã đưa căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tại Điều 6 Thông tư 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ và khoản 2 Điều 4 Thông tư 01 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định nội dung mới là “Về công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Quy chế năm 2020 đã bổ sung nội dung này.

Thứ ba, Điều 6 Quy chế năm 2020 quy định về hình thức tổ chức thi đua: Quy chế năm 2017 chỉ quy định nội dung tổ chức phong trào thi đua mà không quy định hình thức tổ chức thi đua. Do đó, Quy chế năm 2020 đã bổ sung quy định này nhằm làm căn cứ để thực hiện nội dung tổ chức phong trào thi đua và phù hợp với Thông tư 01 của Viện trưởng VKSND tối cao. Cụ thể Quy chế năm 2020: Bổ sung quy định về hình thức tổ chức thi đua, trong đó quy định 02 hình thức là thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt (hoặc chuyên đề) phù hợp với các phong trào thi đua do VKSND tối cao phát động.

Thứ tư, Điều 8 Quy chế quy định về trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua: Theo Quy chế năm 2017 chỉ quy định trách nhiệm của Viện trưởng VKSND thành phố trong tổ chức phong trào thi đua. Tuy nhiên, tại Điều 8 Thông tư 01 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định thêm Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND và Viện kiểm sát quân sự các cấp. Do đó, Quy chế năm 2020 mới bổ sung trách nhiệm của Viện trưởng VKSND các quận huyện trong tổ chức phong trào thi đua. Ngoài ra, Quy chế năm 2020 còn bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của Viện trưởng VKSND thành phố và các Viện trưởng VKSND quận, huyện chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao về hồ sơ đề nghị khen thưởng của cấp mình cho phù hợp với khoản 2 Điều 9 Thông tư 01 của VKSND tối cao.

Thứ năm, Điều 9 Quy chế quy định trách nhiệm của Văn phòng tổng hợp, công chức làm công tác thi đua khen thưởng: Theo Quy chế năm 2017 chỉ quy định trách nhiệm của Văn phòng trong công tác thi đua khen thưởng (Điều 10). Tuy nhiên, tại Điều 9 Thông tư 01 của VKSND tối cao đã bổ sung trách nhiệm của Bộ phận (công chức) được phân công làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị nên Quy chế  năm 2020 bổ sung thêm trách nhiệm của các cá nhân làm công tác thi đua khen thưởng tại hai cấp kiểm sát thành phố.

Thứ sáu, Điều 10 Quy chế quy định trách nhiệm của Ban biên tập Trang thông tin điện tử: Theo Quy chế năm 2017 quy định về trách nhiệm tuyên truyền (Điều 11). Tuy nhiên, Thông tư 01 của VKSND tối cao quy định trách nhiệm của Cơ quan thông tin, tuyên truyền và Quy chế năm 2020 đã sửa đổi tiêu đề nội dung này quy định trách nhiệm của Ban Biên tập Trang tin điện tử VKSND thành phố để phù hợp với quy định của Thông tư 01 của VKSND tối cao. Đồng thời, Quy chế năm 2020 bổ sung quy định về chỉ tiêu công tác viết tin, bài tuyên truyền cho Trang thông tin điện tử của VKSND thành phố và của Ngành, cũng như trên báo chí, theo đó: Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” phải hoàn thành chỉ tiêu 24 tin, bài/ năm đối với cấp đơn vị Phòng; hoàn thành chỉ tiêu 36 tin, bài/ năm đối với VKSND cấp huyện và cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao về thành tích “02 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: phải hoàn thành chỉ tiêu 04 tin, bài/ năm; hoặc có 01 bài viết trên báo, tạp chí của Ngành, của Trung ương hoặc của địa phương.

Thứ bảy, Điều 11 Quy chê quy định tổ chức thi đua theo Cụm, Khối và  Điều 12 quy định nhiệm vụ của Cụm trưởng, Khối trưởng: Thực hiện điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 01 của VKSND tối cao thì VKSND thành phố là thành viên Cụm thi đua số 2 gồm VKSND các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh nên Quy chế năm 2020 đã cần bổ sung quy định này vào cho phù hợp.  Đồng thời, thực hiện khoản 2 Điều 11 Thông tư 01 của VKSND tối cao thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh quyết định chia khối thi đua đối với các đơn vị thuộc VKSND cấp tỉnh nên Quy chế năm 2020 cũng bổ sung quy định này để tổ chức thực hiện. (Trên thực tế đã tổ chức thành lập Khối thi đua và thực hiện nhưng chưa có quy định trong Quy chế thi đua khen thưởng) và khi quy định về tổ chức thi đua theo Khối thì Quy chế năm 2020 bổ sung thêm Điều 12 quy định về nhiệm vụ của Cụm trưởng, Khối trưởng để tổ chức thực hiện.

Thứ tám, Điều 14 Quy chế quy định trường hợp không được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”: Tại điểm b khoản 3 Điều 14 Quy chế năm 2017 quy định Cá nhân trong năm nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên là một trong ba trường hợp không được xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến nhưng, Thông tư 01 của VKSND tối cao đã bỏ quy định nên Quy chế năm 2020 đã quy định.

Thứ chín, Điều 15 Quy chế quy định danh hiệu“Chiến sỹ thi đua cơ sở”: Quy chế năm 2017 quy định điều kiện “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đối với Lãnh đạo VKSND hai cấp là khi đơn vị cá nhân đó phụ trách phải được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, nếu không thì Lãnh đạo đơn vị đó không được xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Thông tư 01 của VKSND tối cao chỉ quy định đến Viện trưởng VKSND cấp tỉnh được xét đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở” khi đơn vị do cá nhân đó phụ trách phải đạt danh hiệu thi đua từ “Tập thể lao động xuất sắc” trở lên nhưng để cụ thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị (Cấp Phòng, Phòng cấp huyện), Quy chế năm 2020 đã quy định rõ xét đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho  Trưởng cấp Phòng, Viện trưởng cấp huyện gắn liền với thành tích tập thể, chỉ khi đơn vị thuộc quyền Lãnh đạo phải đạt danh hiệu thi đua từ “Tập thể lao động xuất sắc” trở lên thì mới xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho người đứng đầu đơn vị.

Thứ mười, Điều 16, 17 Quy chế quy định danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành KSND” và “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”: Theo điểm b khoản 1 Điều 16 Quy chế năm 2017 quy định “b) Có sáng kiến đem lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong đơn vị hoặc trong Ngành được Hội đồng sáng kiến VKSND thành phố công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành đã nghiệm thu được áp dụng” là một trong ba tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành KSND. Còn Thông tư 01 của VKSND tối cao quy định “Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, công nhận hoặc có đề án, chuyên đề đã được nghiệm thu, áp dụng trong thực tiễn” nên Quy chế năm 2020 sửa đổi tiêu chuẩn này cho phù hợp với Thông tư 01 của VKSND tối cao.

Theo điểm b khoản 1 Điều 17 Quy chế năm 2017 quy định “b) Có sáng kiến đem lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc được Hội đồng Khoa học, Hội đồng sáng kiến Ngành công nhận hoặc có đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước đã nghiệm thu được áp dụnglà một trong ba tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Tuy nhiên, Thông tư 01 quy định “Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng đem lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn Ngành được Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, công nhận hoặc có đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước đã nghiệm thu được áp dụng” và Quy chế năm 2020 sửa đổi tiêu chuẩn trên tinh thần đó.

Mười một, Điều 18 và Điều 19 Quy chế quy định về danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc: Về tập thể lao động tiên tiến: Quy chế năm 2017 quy định có từ 70% cá nhân trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, Thông tư 01 của VKSND tối cao quy định có từ 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến nên Quy chế năm 2020 đã sửa đổi nội dung này để phù hợp với Thông tư 01 của VKSND tối cao. Về tập thể lao động xuất sắc: Quy chế năm 2017 quy định “b) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 80% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến””. Thông tư 01 của VKSND tối cao quy định “b) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Do đó,  Quy chế năm 2020 sửa đổi cho phù hợp với Thông tư 01 của VKSND tối cao.

Mười hai, Điều 20 Quy chế quy định về danh hiệu Cờ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân: Danh hiệu Cờ thi đua ngành KSND để tặng cho các Phòng, VKSND các quận, huyện thuộc VKSND thành phố (gọi là Cờ thi đua dẫn đầu khối) Quy chế năm 2017 quy định không quá 1/4 tổng số tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Thông tư 01 của VKSND tối cao quy định: không quá 1/2 tổng số tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của địa phương, đơn vị và Quy chế năm 2020 đã sửa đổi như Thông tư 01 của VKSND tối cao.

Mười ba, Điều 21 Quy chế quy định về danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ: Quy chế năm 2017 không quy định danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ nhưng do hiện nay VKSND thành phố đã tham gia với tư cách là Thành viên Cụm thi đua số 2 và Thành viên Khối thi đua các cơ quan Trung ương thành phố Đà Nẵng. Chính vì vậy, Quy chế năm 2020 bổ sung thêm quy định này vào cho phù hợp.

Mười bốn, Điều 24 Quy chế quy định về bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Quy chế năm 2017 quy định “c) Đã được tặng Bằng khen của VKSND tối cao, UBND thành phố, đoàn thể trung ương, 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 5 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở”. Tuy nhiên, Thông tư 01 của VKSND tối cao quy định bổ sung “c) Đã được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (trừ Bằng khen được tặng qua các phong trào thi đua theo đợt) và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 5 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở”. Nghĩa là phải được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, đồng thời Bằng khen đó không thuộc Bằng khen được tặng qua các phong trào thi đua theo đợt. Quy chế năm 2020 đã bổ sung quy định này để đảm bảo theo quy định.

Mười lăm, Điều 31 Quy chế quy định về hội đồng thi đua khen thưởng VKSND thành phố:  Quy chế năm 2020 bổ sung thêm nhiệm vụ của Văn phòng tổng hợp là “Tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng trong cơ quan”. Đồng thời, bổ sung Bộ phận chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng là Thường trực của Hội đồng để phù hợp với quy định Thông tư 01 của VKSND tối cao.

Mười sáu,  Điều 32 Quy chế quy định về Hội đồng Sáng kiến Viện kiểm sát nhân dân thành phố: Quy chế năm 2017 không quy định vấn đề này, do đó Quy chế năm 2020 bổ sung vấn đề này để quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng Sáng kiến trong công tác thi đua khen thưởng là phù hợp với Thông tư 01 của VKSND tối cao.

Mười bảy, Điều 53. Quy chế quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng theo Thông tư 01 của VKSND tối cao như sau:

1. Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại về các hành vi sau đây:

a) Nhận xét sai sự thật về thành tích và khuyết điểm của mình khi trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng;

b) Thực hiện không đúng thủ tục trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho mình.

2. Cá nhân có quyền tố cáo về:

a) Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi đua, khen thưởng;

b) Quyết định khen thưởng cho cá nhân, tập thể không đúng tiêu chuẩn, không đúng quy định của pháp luật;

c) Hành vi trù dập của người có thẩm quyền xét, đề nghị khen thưởng.

3. VKSND thành phố có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và theo quy định của Ngành.”

 

Trên đây là một số điểm mới của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng mà Văn phòng tổng hợp đã tập hợp lại trong quá trình tham mưu, xây dựng; mời bạn đọc theo dõi và tham khảo.

 

Tác giả: Trần Nhã Minh Hoàng - VPTH