menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kết quả công tác thi đua của Thanh tra – Khiếu tố năm 2020
Đăng ngày 19-11-2020 09:41

Từ đầu năm 2020, Thanh tra – Khiếu tố được sáp nhập từ 02 đơn vị (Thanh tra và Phòng 12), số lượng công chức giảm 30% so với năm 2019, nhưng đơn vị vẫn phấn đấu đạt các chỉ tiếu kế hoạch công tác đề ra trong năm.

Trong năm 2020, mặc dù Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19, nhưng Thanh tra – Khiếu tố cũng đã khắc phục khó khăn, triển khai đầy đủ, kịp thời tất cả các nội dung của Chương trình và Kế hoạch công tác Thanh tra và Khiếu tố. Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nghiệp vụ, chỉ tiêu công tác của đơn vị đề ra trong năm.

Trong năm, Phòng đã ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm về công tác Khiếu tố (đạt 100% chỉ tiêu).

Về công tác tuyên truyền, trong kỳ báo cáo đơn vị đã viết, gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của VKSND thành phố 11 tin, bài viết; đồng thời đồng chí Chánh Thanh tra là Phó trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử của VKSND thành phố, trong năm đồng chí đã tham gia biên tập, duyệt đăng các tin, bài viết của các VKSND quận, huyện lên Trang thông tin điện tử.

Công chức đơn vị Thanh tra – Khiếu tố cũng đã tích cực tham gia các hoạt động khác của cơ quan, như tham gia Tiểu Ban coi thi và Tiểu Ban dọc phách, ráp phách Cuộc thi “Xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động” năm 2020 do VKSND thành phố tổ chức, góp phần vào thành công của cuộc thi.

Tất cả các VKSND quận, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại các Cơ quan tư pháp trên địa bàn. Qua kiểm sát đã ban hành được 05 kiến nghị.

Để đạt được kết quả nêu trên, Thanh tra – Khiếu tố đã coi công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của đơn vị, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm quyền lợi của công dân và góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Công tác thanh tra cũng được đơn vị quan tâm thực hiện tốt, triển khai đầy đủ, đạt yêu cầu các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Để thực hiện tốt công tác thi đua trong năm 2021, đơn vị đề ra các tiêu chí để tiếp tục phấn đấu:

+  Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 201/KH-VKS ngày 30/3/2020 của VKSND thành phố Đà Nẵng về kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 28/02/2020; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; và Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của VKSND tối cao về Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và các quy định của Ngành... tăng cường trách nhiệm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND.

+ Đánh giá công chức trên cơ sở tổng hợp các kết quả: Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đạt chất lượng, không bỏ sót nhiệm vụ; đề cao tính chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm; việc tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể, tham gia công tác tuyên truyền, ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Đánh giá tập thể, trên cơ sở tất cả các công chức, người lao động của đơn vị đạt các yêu cầu về đánh giá cá nhân nêu trên, cần thêm: Hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, đạt hoặc vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu đăng ký thi đua đề ra từ đầu năm; thực hiện tốt Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND thành phố; xây dựng tập thể có mối quan hệ đoàn kết nội bộ, phối hợp tốt, đặc biệt các đồng chí là Lãnh đạo đơn vị phải là hạt nhân đoàn kết, thống nhất giữa tập thể lãnh đạo đơn vị và toàn thể công chức trong đơn vị.

Minh Phương, Thanh tra - Khiếu tố