menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện quản lý án hình sự tập trung
Đăng ngày 20-11-2020 10:06

Ngày 05/11/2020, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng ký ban hành Quy định tạm thời về quản lý, theo dõi việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự; đăng ký số các quyết định tố tụng và văn bản nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 755/QĐ-VKS nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; đổi mới phương thức quản lý, theo dõi việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự tại đơn vị; đáp ứng chủ trương áp dụng “văn thư tập trung” của UBND thành phố.

Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 755/QĐ-VKS ngày 05/11/2020 gồm 03 chương, 12 Điều và 02 phụ lục, quy định chi tiết về thủ tục quản lý án hình sự tập trung và đăng ký số văn bản tố tụng hình sự trong giai đoạn khởi tố, điều tra và truy tố tại VKSND thành phố, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.

Để hiểu rõ hơn các quy định và tổ chức thực hiện tốt Quy định tạm thời này, nội dung bài viết sẽ giới thiệu những điểm cơ bản về đối tượng áp dụng, trình tự thủ tục và nhiệm vụ của các đối tượng liên quan như sau:

1. Về đối tượng áp dụng

Tại khoản 2 Điều 1 thì đối tượng áp dụng Quy định tạm thời gồm:

- Văn phòng tổng hợp VKSND thành phố (Tổ quản lý án hình sự);

- Các Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự VKSND thành phố (Phòng 1, Phòng 2);

- Các VKSND cấp huyện;

- Tổ án.

Trong các đối tượng trên, “Tổ án” là một tổ hợp không cố định, do Viện trưởng VKSND thành phố ra quyết định thành lập khi cần thiết để giải quyết những vụ, việc phức tạp, thành viên Tổ án có thể bao gồm các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của một hoặc nhiều đơn vị cấp Phòng. Việc quy định “Tổ án” cũng tạo điều kiện cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có cơ hội được tham gia giải quyết nhiều lĩnh vực án hình sự khác nhau, không bó buộc trong phạm vi các loại án mà Phòng nghiệp vụ có thẩm quyền giải quyết nhằm nâng cao năng lực và phát huy được các thế mạnh, sở trường công tác.

2. Về trình tự, thủ tục quản lý hồ sơ

a) Trình tự, thủ tục quản lý hồ sơ nguồn tin về tội phạm và hồ sơ các vụ án hình sự giai đoạn điều tra được nêu rõ Tại Điều 5, Điều 6 Quy định tạm thời, theo đó:

- Hồ sơ nguồn tin về tội phạm hoặc hồ sơ vụ án hình sự do Cơ quan điều tra chuyển đến Viện kiểm sát được thực hiện tại Văn phòng tổng hợp.

- Sau khi nhận hồ sơ từ Cơ quan điều tra, Văn phòng tổng hợp thực hiện việc đóng dấu xác nhận đăng ký quản lý và tham mưu Lãnh đạo Viện phân công Phòng nghiệp vụ thụ lý, giải quyết. Ngay sau khi Lãnh đạo Viện phân công, Văn phòng tổng hợp thực hiện việc thụ lý và chuyển ngay hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ để giải quyết.

- Ngay sau khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Phòng nghiệp vụ phải chuyển hồ sơ và sao gửi các văn bản tố tụng cho Văn phòng tổng hợp để cập nhật vào sổ thụ lý, đồng thời thông báo cho Cơ quan điều tra biết để nhận lại hồ sơ.

b) Trình tự, thủ tục quản lý hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn truy tố được quy định tại Điều 7, cụ thể:

- Sau khi quyết định truy tố, Phòng nghiệp vụ hoặc Tổ án phối hợp với Văn phòng tổng hợp bàn giao hồ sơ truy tố đến TAND thành phố Đà Nẵng hoặc TAND cấp huyện (đối với các vụ án do VKSND thành phố truy tố, phân công cho VKSND cấp huyện thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm).

- Đối với vụ án hình sự VKSND tối cao quyết định truy tố, phân công cho VKSND thành phố thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm thì việc giao, nhận hồ sơ chính do Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao, Văn phòng tổng hợp và TAND thành phố thực hiện; việc giao, nhận hồ sơ kiểm sát do Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao; Phòng nghiệp vụ hoặc Tổ án; Văn phòng tổng hợp thực hiện.

- Trường hợp giao, nhận hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung hoặc hủy án đề điều tra lại được thực hiện như sau:

+ Đối với vụ án VKSND thành phố trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung thì việc giao, nhận hồ sơ vụ án do Phòng nghiệp vụ hoặc Tổ án, Cơ quan điều tra, Văn phòng tổng hợp thực hiện tại Văn phòng tổng hợp.

+ Đối với vụ án Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc hủy án đề điều tra lại thì việc giao, nhận hồ sơ vụ án phải thực hiện tại Văn phòng tổng hợp. Trong thời hạn 01 ngày, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Văn phòng tổng hợp phải thụ lý và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ, Tổ án hoặc Kiểm sát viên giải quyết.

+ Đối với vụ án hình sự VKSND thành phố đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, phân công VKSND cấp huyện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, TAND cấp huyện trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì VKSND cấp huyện có trách nhiệm nhận lại hồ sơ và bàn giao cho VKSND thành phố tại Văn phòng tổng hợp. Trong thời hạn 01 ngày, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Văn phòng tổng hợp phải thụ lý và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ, Tổ án hoặc Kiểm sát viên để giải quyết.

Ngoài ra, Quy định tạm thời còn quy định cụ thể về trình tự đăng ký văn bản tố tụng hình sự; quản lý, theo dõi kết quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự; chế độ bảo mật thông tin, tài liệu; nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng tổng hợp và các đơn vị trong quản lý, theo dõi việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự, trong đó, VKSND cấp huyện có nhiệm vụ:

- Gửi cho Văn phòng tổng hợp bản sao bản án hình sự hoặc quyết định giải quyết khác đối với các vụ án hình sự VKSND thành phố đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, phân công VKSND cấp huyện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

- Nhận hồ sơ vụ án hình sự VKSND thành phố đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, phân công VKSND cấp huyện thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử do TAND cấp huyện trả hồ sơ để điều tra bổ sung và bàn giao lại cho VKSND thành phố tại Văn phòng tổng hợp.

Bạn đọc có thể nghiên cứu nội dung đầy đủ của Quy định tạm thời về quản lý, theo dõi việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự; đăng ký số các quyết định tố tụng và văn bản nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 755/QĐ-VKS ngày 05/11/2020 được đăng tải trong mục Quy chế, quy định (tin nội bộ) Trang thông tin điện tử của VKSND thành phố./.

NTT - VPTH