menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố xác định trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2021
Đăng ngày 08-02-2021 07:58

Ngày 05/02/2021, VKSND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-VKS xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền trong năm 2021.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp; là năm tiếp tục thi hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nên VKSND thành phố Đà Nẵng xác định bám sát định hướng công tác tuyên truyền được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao: “Tuyên truyền định hướng thông tin về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong xây dựng, phát triển đất nước” nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần tích cực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác năm 2021 của VKSND thành phố.

Trên cơ sở Kế hoạch số 09/KH-VKSTC ngày 22/01/2021 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao, VKSND thành phố đề ra những nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2021 như sau:

- Tập trung tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó, chú trọng tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về chiến lược cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, về xây dựng và áp dụng pháp luật, về những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

- Tuyên truyền về bầu cử Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ của Nghị quyết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp.

- Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 tại cơ quan, gia đình và địa phương.

- Tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của VKSND gắn với công tác cải cách tư pháp của Ngành. Thông tin kịp thời, đầy đủ những chủ trương công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao và VKSND thành phố trong thực hiện chức năng của VKSND, về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Quốc hội Khóa XV, nhất là về thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chống tội phạm tham nhũng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống các cơ quan tư pháp; về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong các hoạt động tư pháp; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng luật và kỹ năng nghiệp vụ, bài học kinh nghiệm, các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để thực hiện các khâu công tác đột phá năm 2021 và những năm tiếp theo, gắn với việc phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tiếp tục truyên truyền và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” nhằm xây dựng đội ngũ KSV “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2021 và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của VKSND tối cao về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; quy định tại Điều 39 Luật tổ chức VKSND năm 2014 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành KSND, trong các cơ quan tư pháp và các tầng lớp nhân dân.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật tổ chức VKSND”. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tội phạm và hình phạt; hành vi vi phạm pháp luật, hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; tình hình vi phạm và tội phạm, nguyên nhân, bài học cảnh giác và các biện pháp phòng ngừa.

- Chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

- Quán triệt, triển khai, tuyên truyền việc hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2021 (Giải Búa liềm vàng), coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền của các đơn vị hàng năm; qua đó các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở các đơn vị nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng Ngành.

- Tăng cường tuyên truyền về xây dựng, quảng bá hình ảnh của Ngành, hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, trọng tâm là: Phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động nổi bật của ngành KSND tại địa phương, vận động công chức tham gia viết các bài viết về vai trò, trách nhiệm của VKSND trong phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Thực hiện đổi mới công tác thông tin tuyên truyền cho công chức và người lao động trong đơn vị theo hướng trực tiếp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tích cực hưởng ứng, tham dự cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát” theo Quyết định số 348/QĐ-VKSTC ngày 24/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

- Tuyên truyền các biện pháp và kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền của các đơn vị hai cấp; hưởng ứng và tham gia công tác xây dựng, xuất bản các tài liệu, cẩm nang hướng dẫn phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, nghiệp vụ báo chí và quản trị Trang thông tin điện tử để tham khảo, vận dụng, góp phần đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. Phục vụ cho công tác tổng kết 60 năm công tác tuyên truyền và hoạt động báo chí của ngành KSND (1961-2021).

- Phối hợp chặt chẽ với Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát trong việc cung cấp thông tin theo Quyết định số 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao; tăng cường viết tin, bài gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của VKSND thành phố và gửi các cơ quan báo chí của Ngành; thực hiện đặt mua đủ số lượng báo Bảo vệ pháp luật và Tạp chí Kiểm sát, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác, coi đây là một trong những yêu cầu cần thực hiện tốt trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đồng thời là một trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân năm 2021, Lãnh đạo VKSND thành phố yêu cầu các Trưởng đơn vị Cấp phòng và các Viện trưởng VKSND quận, huyện phải đề ra các biện pháp để đổi mới mạnh mẽ về nội dung, da dạng về phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền với các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.

NTT-VPTH