menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đặc xá năm 2021 tại Trại tạm giam công an thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 22-07-2021 09:06

Ngày 20 và 21 tháng 07 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đặc xá năm 2021 tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Bá Ngọc – Trưởng Phòng 8, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng đoàn kiểm sát nghiên cứu hồ sơ, sổ sách

Căn cứ Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/06/2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/2021); Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/06/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Công văn số 2792/VKSTC-V8 ngày 09/07/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có về việc triển khai thi hành Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/06/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2021 đối với những phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng về các nội dung:

 - Các biện pháp phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 1161/QĐ-CTN ngày 30/06/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Hướng dẫn số 63/HĐTVĐX ngày 07/07/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai Quyết định số 1161/QĐ-CTN ngày 30/06/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021.

- Việc niêm yết, phổ biến cho người đang chấp hành án phạt tù;

- Việc thành lập Hội đồng xét, đề nghị đặc xá để triển khai quyết định về đặc xá;

- Việc rà soát, lập danh sách và hồ sơ người đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14/06/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá;

- Những thuận lợi, khó khăn trong công tác lập hồ sơ đề nghị đặc xá.

Diệu Ánh – Phòng 8