menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2021
Đăng ngày 23-11-2021 08:33

Ngày 22/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Cẩm Lệ đã tổ chức Họp đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức và người lao động trong đơn vị trong năm công tác 2021.

Năm 2021, được đánh giá là một năm khó khăn chung, do hậu quả của việc dịch bệnh kéo dài. Thời gian công tác thực tế ít hơn mọi năm, trong khi khối lượng công việc giảm không đáng kể, lại có nhiều vụ việc có tính chất phực tạp, đơn vị có nhiều biến động về nhân sự. Nhưng bằng nổ lực, đoàn kết và sự linh động, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đó là kết quả của tập thể, của sự đoàn kết, phối hợp tốt, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại công chức và người lao động trong năm qua tại đơn vị.

Hình ảnh: Họp đánh giá, xếp loại chất  lượng công chức và người lao động tại VKSND quận Cẩm Lệ

Với những kết quả công tác của năm 2021, VKSND quận Cẩm Lệ tiến hành họp để đánh giá xếp loại được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế về đánh giá xếp loại, chất lượng công chức, viên chức và người lao động ngành kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo quyết định 323/QĐ/VKSTC ngày 04/10/2021 của VKSND tối cao. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Ngô Thọ Nam, Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND thành phố Đà Nẵng cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ.

Trên cơ sở việc tự đánh giá xếp loại chất lượng của công chức, người lao động được trình bày tại cuộc họp, toàn thể đơn vị đã góp ý căn cứ vào các tiêu chí như: kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về ưu điểm, khuyết điểm trên tinh thần thực chất, khách quan, dân chủ, với các tiêu chí đánh giá về chính trị tư tưởng, việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Về đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị; Về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; và gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như tiến độ chất lượng công việc. Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị còn được xem xét đánh giá về năng lực lãnh đạo, quản lý; khả năng tập hợp, đoàn kết công chức và người lao động và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo công việc. Điểm mới trong quy chế đánh giá là các tiêu chí được đánh giá và có thang điểm kèm theo.

Cuộc họp đã diễn ra dân chủ, đúng quy định, đảm bảo khách quan, thẳng thẳn trong nhìn nhận những ưu điểm, khuyết điểm của từng công chức, người lao động tại đơn vị trong năm công tác qua. Kết quả 100% công chức người lao động hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trong đó có 03 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                    Mai Phương- PVT VKSND quận Cẩm Lệ