menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ VKSND quận Hải Châu tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của Đảng viên
Đăng ngày 23-06-2022 07:04

Xác định việc nâng cao giáo dục lòng yêu quê hương đất nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; lấy nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động; tăng cường cảnh giác âm mưu phá hoại bằng “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng chống và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” tư tưởng trong nội bộ Đảng đối với đảng viên, cán bộ công chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã đề ra các giải pháp để thực hiện trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ. Theo đó, việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chính là nhiệm vụ, trách nhiệm xuyên suốt của người Đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức chính quyền vững mạnh.

Hằng năm, Cấp ủy Chi bộ đều đề ra kế hoạch và tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức thực hiện việc học tập, sinh hoạt chuyên đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách nghiêm túc, theo đúng tiến độ yêu cầu của Quận ủy Hải Châu. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cũng đã tiến hành nghiên cứu, tự xây dựng kế hoạch cho cá nhân, cam kết rèn luyện tu dưỡng để từ đó tự giác thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW đối với tác phong làm việc; trách nhiệm đối với công việc được giao; cách xử sự khi tiếp xúc với dân; cách ứng xử đối với đồng chí, đồng nghiệp...

Đi đôi với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, kiên định với bản lĩnh chính trị thì nhiệm vụ của người Đảng viên trong tình hình mới phải không ngừng rèn luyện tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng, đồng thời, kiên định mục tiêu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận thức tầm quan trọng này, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu luôn đề cao tinh thần tuyên truyền, tích cực tham gia các Hội thi như viết bài chính luận; xây dựng Clip; tác phẩm báo chí để toàn thể Đảng viên, cán bộ trong đơn vị được nghiên cứu, tìm hiểu và nâng cao sự sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các tác phẩm tham gia dự thi trong đơn vị được thực hiện theo nhóm tác giả và cá nhân, hình thức dự thi đa đạng nên được Ban tổ chức cuộc thi đánh giá cao về tính chuyên môn và tính sáng tạo ở cấp tổ chức cơ sở Đảng. Đây cũng là một trong những tiêu chí để Quận ủy địa phương đánh giá xếp loại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu là Tổ chức cơ sơ Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu những năm vừa qua.

Dưới đây là một số hình ảnh Tác phẩm dự thi của Chi bộ VKSND quận Hải Châu

Quỳnh Trang – VKSND quận Hải Châu