menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chủ trương của Ban cán sự đảng VKSND thành phố Đà nẵng đối với vụ CDC Đà Nẵng
Đăng ngày 04-07-2022 10:50

Chiều ngày 20 tháng 6 năm 2022, Ban cán sự đảng VKSND thành phố Đà Nẵng đã họp để nghe Phòng 2 VKSND thành phố báo cáo về kết quả điều tra, xác minh vụ CDC Đà Nẵng. Sau khi nghe Phòng 2 VKSND thành phố báo cáo, Ban cán sự đảng VKSND thành phố Đà Nẵng nhận thấy:

Đây là vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, được đông đảo người dân quan tâm, theo dõi và các phương tiện truyền thông đưa tin nên thuộc diện vụ việc, vụ án phải báo cáo Thường trực Thành ủy Đà Nẵng theo điểm 5, Mục II, Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh, xử lý các vụ án, vụ việc.

Ban cán sự đảng VKSND thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương:

- Sau cuộc họp, giao Phòng 2 VKSND thành phố Đà Nẵng tham mưu cho Ban cán sự đảng xây dựng báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Đà Nẵng để Thường trực Thành ủy Đà Nẵng biết, quan tâm theo dõi, chỉ đạo.

- Thống nhất với đề xuất của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quyết định thành lập Tổ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp đối với vụ án gồm các thành viên: đồng chí Nguyễn Thị Như Phương – Phó Trưởng Phòng 2, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Kiểm sát viên trung cấp Phòng 2 và đồng chí Trần Thị Ngọc Hương – Kiểm sát viên sơ cấp Phòng 2 do đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố làm Tổ trưởng Tổ công tác để giúp Viện trưởng và Ban cán sự đảng VKSND thành phố Đà Nẵng theo dõi, giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Nguyễn Văn Hiệp – Trưởng phòng 15