menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ: Đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đăng ngày 13-09-2022 08:37

Trong 02 ngày 08 và 09 tháng 9 năm 2022, Quận ủy Cẩm Lệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tham dự.

 Toàn cảnh Hội nghị

Mục đích của Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị các đảng viên đã được báo cáo viên Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ truyền đạt các chuyên đề gồm: chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; chuyên đề: "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cấp ủy Chi bộ Viện kiểm sát xác định việc tham dự các Hội nghị do Quận ủy tổ chức là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, mỗi Đảng viên cần phải thực hiện nghiêm túc. Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm, khóa XIII đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại đơn vị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện./.

         

                                                                                          Thu Sương- VKSND quận Cẩm Lệ