menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Tổ chức thi hành pháp luật, nhìn từ góc độ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 21-09-2022 14:33

Tổ chức thi hành pháp luật là hoạt động mang tính tổ chức đưa pháp luật vào đời sống xã hội, làm cho pháp luật sau khi ban hành có hiệu lực thực thi trong thực tế. Thi hành pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng các hoạt động tích cực. Như vậy, tổ chức thi hành pháp luật góp phần làm cho xã hội thượng tôn pháp luật mang tính chất tự giác.Thi hành pháp luật là yếu tố cơ bản, quyết định hệ thống pháp luật vận hành thông suốt hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.

Hình ảnh Viện kiểm sát công bố Kết luận trong đợt trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam

Trong những năm qua, thực hiện chính sách đổi mới, hệ thống pháp luật Việt Nam được xây dựng và hoàn thiện một cách cơ bản. Đặc biệt, giai đoạn 2011-2020 là thời kỳ Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị) tiếp tục được triển khai với mục tiêu: “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) với chức năng, nhiệm vụ của mình  là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Để thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tiến hành tổ chức việc áp dụng pháp luật trong ngành để đảm bảo cho việc áp dụng pháp luật đúng người, đúng pháp luật và thống nhất trong cả nước. Như vậy, tổ chức thi hành pháp luật của Viện Kiểm sát nhân dân được tiến hành ngay trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà không phải là tổ chức thi hành pháp luật với tư cách là một nhiệm vụ, quyền hạn độc lập được Hiến pháp quy định như các chủ thể thuộc hệ thống các cơ quan hành pháp. Viện Kiểm sát nhân dân tổ chức thi hành pháp luật là phương thức để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao mà không phải là một nhiệm vụ quyền hạn, một thẩm quyền có tính độc lâp.

Nhằm quán triệt, triển khai đầy đủ, tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả các đạo luật về tư pháp được Quốc hội thông qua và các nghị quyết thi hành, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về triển khai thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 05/KH-VKSTC ngày 12/01/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016; Kế hoạch số 39/KH-VKSTC ngày 28/3/2016 về tập huấn 07 đạo luật trong ngành Kiểm sát nhân dân; khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 81/KH-VKSTC ngày 18/7/2017 về việc tổ chức Hội nghị thông báo nhanh nội dung các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND; Kế hoạch số 90/KH-VKSTC ngày 10/8/2017 về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND với 07 nội dung cơ bản:

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh các luật, nghị quyết;

- Tổ chức tập huấn nội dung các luật, nghị quyết;

- Xây dựng văn bản và tài liệu hướng dẫn thực hiện quy định của các luật, nghị quyết;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ;

- Biên soạn lại giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng;

- Bảo đảm cơ sở vật chất cho việc thi hành các luật, nghị quyết;

- Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết và việc triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, công tác quán triệt, tập huấn những nội dung mới cơ bản của các luật, Nghị quyết đã được triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả trong toàn hệ thống VKSND với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt như hội nghị trực tuyến, hội nghị thông báo nhanh, hội nghị trực tiếp, sinh hoạt chuyên đề… Qua đó, tạo thuận lợi cho đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức,  viên chức của VKSND nhận thức một cách sâu sắc, vận dụng đúng đắn, thống nhất nội dung của các luật, Nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành VKSND.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo, hệ thống biểu mẫu, văn bản tố tụng nghiệp vụ, hệ thống quy chế nghiệp vụ, Quyết định, Chỉ thị, hướng dẫn và các văn bản khác trong nội bộ Ngành, bảo đảm triển khai hiệu quả các bộ luật, luật cũng được tiến hành khẩn trương, tích cực. Kết quả là, VKSND tối cao đã tiến hành xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung 22 quy chế, quy định và các văn bản khác trong nội bộ Ngành, 448 mẫu văn bản tố tụng thuộc 08 lĩnh vực công tác.

Để việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 được kịp thời, hiệu quả, VKSND tối cao đã chủ động ban hành Công văn số 3010/VKSTC-V14 ngày 09/8/2017 hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; xây dựng và phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.Hồ Chí Minh xuất bản cuốn so sánh Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); phối hợp xây dựng dự thảo kế hoạch của Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi); phối hợp cùng Bộ Tư pháp biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi) theo sự phân công của cơ quan chủ trì.

Trên cơ sở quy định mới của pháp luật, toàn Ngành đã tiến hành đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Cụ thể, đã kiện toàn tổ chức bộ máy của Viện Kiểm sát quân sự Trung ương và của các đơn vị: Thanh tra VKSND tối cao, Văn phòng VKSND tối cao; Cơ quan điều tra VKSND tối cao và các Viện nghiệp vụ thuộc VKSND cấp cao đảm bảo các đơn vị, VKSND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định mới của pháp luật; xây dựng bộ đề thi tuyển các chức danh tư pháp theo yêu cầu của các đạo luật mới; tổ chức thi tuyển, bổ nhiệm các chức danh tư pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trực tiếp làm nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong ngành KSND; thực hiện tốt công tác tổ chức biên soạn lại hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về các đạo luật mới tại Trường Đại học kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các đạo luật, Nghị quyết, các cơ quan báo chí của Ngành đã đăng tải nhiều tin bài giới thiệu, phân tích, hướng dẫn thực hiện những điểm mới trong các đạo luật, nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn Ngành.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, đồng bộ trên cơ sở kế hoạch cụ thể, khoa học. Theo đó, đã tạo sự nhận thức thông suốt từ VKSND tối cao tới các VKSND các cấp, nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên, cán bộ điều tra trong áp dụng, thực thi nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đạt chỉ tiêu, yêu cầu đặt ra, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Công tác tập huấn các luật, Nghị quyết được tiến hành bài bản, qua nhiều bước với các hình thức phong phú, đa dạng, bảo đảm tính chuyên sâu; thành phần tham dự được mở rộng đến toàn thể công chức của Ngành. Báo cáo viên là những người trực tiếp tham gia soạn thảo luật, Nghị quyết nắm vững những nội dung mới và có khả năng truyền đạt. Việc xây dựng tài liệu tập huấn được chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập luật, nghị quyết của toàn Ngành. Các đơn vị VKSND cấp dưới được giao nhiệm vụ triển khai thi hành luật, nghị quyết đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của VKSND tối cao, hoạt động rất tích cực, triển khai bài bản, chặt chẽ, khoa học. Công tác triển khai thi hành luật, nghị quyết có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan bảo đảm sự thống nhất cao trong nhận thức pháp luật. VKSND tối cao đã tích cực chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan rà soát, xây dựng 11 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, Pháp lệnh, bao gồm: 01 Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập VKSND thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá phục vụ việc triển khai thi hành Luật tổ chức VKSND năm 2014; 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật” và “Tối mật” trong ngành Kiểm sát nhân dân và 01 thông tư về Danh mục bí mật Nhà nước độ “Mật” trong ngành Kiểm sát nhân dân phục vụ việc việc thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; 08 thông tư liên tịch phục vụ việc triển khai thi hành Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Đối với các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực tư pháp do các bộ, ngành chủ trì soạn thảo, VKSND tối cao đã tích cực phối hợp xây dựng theo hình thức cử thành viên trực tiếp tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập của 03 Nghị định, 10 Thông tư liên tịch; phối hợp xây dựng theo hình thức nghiên cứu, góp ý 06 Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, 08 Nghị định của Chính phủ và 14 Thông tư.  VKSND tối cao đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc rà soát các luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 để xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở kết quả rà soát hiệu lực thi hành các luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, VKSND tối cao đã chủ động chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm việc tuân thủ đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về hình thức văn bản; thẩm quyền ban hành; trình tự, thủ tục và thứ bậc hiệu lực pháp lý; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Kỹ thuật soạn thảo, nội dung các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đáp ứng yêu cầu cụ thể, rõ ràng, không sao chép lại những nội dung quy định của luật, pháp lệnh, nghị quyết và chỉ quy định chi tiết những điều, khoản được luật, pháp lệnh, nghị quyết giao; bảo đảm tính khả thi, giảm thiểu tối đa tình trạng quy định chung chung mang tính nguyên tắc, khó thực hiện; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, tạo sự chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc; kịp thời hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật của các cơ quan tư pháp nói chung và của VKSND nói riêng. Theo đó, đã góp phần tích cực đưa các luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào thực tiễn cuộc sống nói chung và thực tiễn công tác của ngành KSND nói riêng.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế, bất cập. Hệ thống pháp luật còn cồng kềnh, phức tạp, thiếu đồng bộ, tính ổn định chưa cao; một số quy định chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khó đi vào cuộc sống; tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành chưa được khắc phục triệt để; các điều kiện thi hành pháp luật chưa được báo cáo; việc tổ chức thi hành pháp luật ở một số nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ và nhân dân còn thấp. Những hạn chế, bất cập xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật ở một số nơi còn chưa nghiêm; các giải pháp trong xây dựng pháp luật chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả; hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật chưa thực sự gắn kết; đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật còn mỏng về số lượng, một bộ phận còn phải kiêm nhiệm, năng lực chưa tương xứng với yêu cầu công việc; nguồn lực dành cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; cơ chế phân công, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chưa thật chặt chẽ, hiệu quả.

Để tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ – CP ngày 27/3/2012 về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và sau đó là Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong việc quản lý Nhà nước và xã hội; khẳng định vị trí, vai trò của công tác này trong hoạt động của bộ máy Nhà nước ở cả Trung ương và địa phương; từng bước củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đảm bảo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật là một kênh thông tin nhạy bén trong việc đánh giá, phản biện đối với các chính sách. Nghị định của Chính phủ đã quy định về nội dung hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp trong triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về Theo dõi thi hành pháp luật, Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung này, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà nẵng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trong đơn vị, giao cho Văn phòng tổng hợp xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác góp ý xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật tại hai cấp kiểm sát. Chủ động kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, thực hiện nghiêm túc quy trình và phối hợp chặt chẽ, chủ động, trách nhiệm với cơ quan liên quan trong việc giải quyết những vướng mắc phát sinh, ban hành quy chế phối hợp liên ngành nhằm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực ngành mình phụ trách.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đơn vị đã kịp thời phát hiện những bất cập trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị khắc phục những kẽ hở để phát sinh tình hình tội phạm, xây dựng các chuyên đề về phòng chống vi phạm và tội phạm trên địa bàn. Khi nhận thấy tội phạm về Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy không giảm mà có chiều hướng gia tăng, diễn biến hết sức phức tạp, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Đối tượng chủ yếu là người không nghề nghiệp và người có hộ khẩu ngoại tỉnh. VKSND thành phố kiến nghị Hội đồng nhân dân có ý kiến đối với UBND thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, phường và các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý  đối tượng không có nghề nghiệp và người có hộ khẩu ngoại tỉnh; quản lý chặt chẽ các địa bàn có đông người ngoại tỉnh đến cư trú, những khu dân cư phức tạp, những tụ điểm như: nhà nghỉ, khách sạn, vũ trường, karaoke... Từ đó, kịp thời phát hiện để có giải pháp kiểm soát được địa bàn, kiểm soát được các tụ điểm và kiểm soát được tình trạng vận chuyển buôn bán ma túy nhằm từng bước đẩy lùi tội phạm về ma túy.  Đơn vị đã xây dựng chuyên đề về “Vi phạm và tội phạm trong mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép” nhằm chống thất thu Ngân sách Nhà nước; và chuyên đề  “Vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”;   phối hợp với UBND thành phố mở Hội nghị Pháp chế để giải quyết những tồn tại trong công tác quản lý án treo và cải tạo không giam giữ. VKS kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền Trung ương chỉ đạo các Cơ quan hữu quan về các giải pháp phòng ngừa có thể xảy ra tình trạng một số vụ việc tạo thành “điểm nóng” tại một số địa phương do tình hình cho vay lãi nặng, tín dụng đen kéo theo việc đòi nợ thuê của một số cá nhân và tổ chức, nhất là tình trạng manh nha hình thành các băng nhóm để đòi nợ thuê. Riêng trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã ban hành 11 kiến nghị đến các cơ quan quản lý hành chính trên địa bàn thành phố yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Từ thực tiễn công tác, chúng tôi nhận thấy để tổ chức thi hành pháp luật đạt kết quả như mong muốn, trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của tổ chức thi hành pháp luật, từ đó tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình tổ chức thực thi các quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

- Các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành pháp luật hàng năm tại địa phương, trong đó chú trọng lĩnh vực trọng tâm; đẩy mạnh các hoạt động thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát, xử lý kết quả tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ và ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; cần tăng cường thực hiện nội dung quản lý nhà nước của UBND các cấp trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm thực thi công tác này của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng xử lý kết quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; chọn một số nhiệm vụ trọng tâm chuyên đề để triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao. 

- Có kế hoạch đào tạo, tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức đang thi hành công vụ và cán bộ công chức làm tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân.

- Sớm ban hành Luật Tổ chức thi hành pháp luật, trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và mọi công dân trong việc thi hành pháp luật, hoàn thiện về thể chế tổ chức thi hành pháp luật, tạo điều kiện xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm công tác tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương.

                                     Phạm Văn Dũng- Phòng 8 VKSND thành phố