menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ làm việc với Chi bộ Viện kiểm sát về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII)
Đăng ngày 22-09-2022 11:56

Chiều ngày 21/9, Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ có buổi làm việc với Chi bộ Viện kiểm sát quận về công tác quán triệt Kết luận số 21 - KL/TW và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/QU ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy. Phó Bí thư thường trực Quận uỷ Nguyễn Thị Việt Hiền chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Viện trưởng, Bí thư Chi bộ đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân trong công tác quán triệt Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/QU ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy. Theo đó, trong thời gian qua, Chi ủy Chi bộ VKSND quận Cẩm Lệ nghiêm túc thực hiện và đề ra các biện pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết số 04-NQ/TW) và nhất là công tác triển khai thực hiện Kế hoạch  số  45-KH/QU  ngày  09/3/2022  của  Quận ủy  về  thực hiện  Kết  luận  số  21-KL/TW  ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung uơng khóa XIII cũng như kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết và các văn bản liên quan. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Chi ủy chi bộ đơn vị thường xuyên nghiên cứu các văn bản của cấp ủy, qua đó nắm vững các nội dung chương trình, kế hoạch hằng năm làm cơ sở để chỉ đạo các biện pháp triển khai cụ thể và có hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Đồng thời, Chi ủy chi bộ thường xuyên chú trọng việc quán triệt công chức, đảng viên các nội dung đường lối, tư tưởng, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho công chức, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chi ủy chi bộ cũng đã tổ chức hoặc cử công chức, đảng viên tham gia các buổi sinh hoạt, học tập chuyên đề triển khai, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Quận ủy tổ chức. Thông qua các cuộc họp định kỳ, Chi ủy chi bộ thường xuyên quán triệt đến toàn thể công chức, đảng viên thực hiện nghiêm túc các nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ; đồng thời tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị trên cơ sở triển khai các biện pháp nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng của ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đó, đã giúp cho công chức, đảng viên trong đơn vị tiếp tục nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó đề ra các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy, Cấp ủy Chi bộ đã phổ biến và yêu cầu các công chức, đảng viên thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đến nay, toàn thể công chức đã đăng ký thực hiện kế hoạch cá nhân nêu trên.

Báo cáo cũng nêu một số nhiệm vụ trong thời gian đến là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức cho công chức, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 45-KH/QU ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 37-KH/CB ngày 28/6/2022 của Chi bộ VKS; Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đề ra các biện pháp cụ thể để triển khai đảm bảo có hiệu quả, đạt chất lượng; Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt các quy chế hoạt động và quy định trách nhiệm, lề lối làm việc và thực hiện nghiêm túc các lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và ngành cấp trên..

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hiền đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân trong công tác quán triệt Kết luận số 21 - KL/TW và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/QU ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy. Đồng chí đề nghị Chi ủy chi bộ Viện kiểm sát tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ. Trong thời gian tới, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng đến sinh hoạt chuyên đề, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn quận để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

 

                                                                                           Nguyễn Hồng Thanh- VKSND quận Cẩm Lệ