menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ Viện kiểm sát Cẩm Lệ tham dự Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương Đảng
Đăng ngày 17-10-2022 07:58

Trong 02 ngày 13 và 14 tháng 10 năm 2022, Quận ủy Cẩm Lệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cho cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị lần này quán triệt các văn bản của Trung ương gồm: Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng mà Trung ương đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là rất cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và có tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Đặc biệt đối với Quy định số 69-QĐ/TW thể hiện các quan điểm mới của Bộ Chính trị về công tác kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, đây là quy định về kỷ luật Đảng có tính tổng hợp nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay, được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để xem xét kỷ luật. Trong số các văn bản tổ chức quán triệt tại hội nghị, đáng chú ý là Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, trong đó đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thông chính trị; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; bổ sung, hoàn thiện phương pháp, nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới…

Chi bộ Viện kiểm sát luôn xác định việc tham dự các Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương do Quận ủy tổ chức là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ và có tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua Hội nghị đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát được nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ hơn về những quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; về những vi phạm mà đảng viên cần phải tránh; nhận thức đúng hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp./.

                                                                                            Thu Sương- VKSND quận Cẩm Lệ