menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
KẾ HOẠCH THI ĐUA
Đăng ngày 16-04-2012 09:39
I.NỘI DUNG 1.Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị; giỏi về nghiệp vụ; tinh thông về pháp luật; công tâm và bản lĩnh; đề cao kỷ cương và trách nhiệm” và phong trào thi đua yêu nước do ngành phát động. Trong đó, chú trọng vận động đoàn viên phát huy sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc; nghiên cứu thực hiện đề tài; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí… 2.Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của đoàn viên và người lao động. 3. Tăng cường công tác tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng giai cấp công nhân theo tinh thần Nghị quyết số 20/NQ-TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vận động đoàn viên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Quy định của ngành Kiểm sát nhân dân; tuyên tuyền và tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm. 4.Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở đúng tiến độ, thời gian quy định. Tổ chức tốt các hoạt động “Tháng Công nhân” từ ngày 01/5 đến 31/5. Vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng thực hiện “Năm an toàn giao thông”, thực hiện “Không có khói thuốc là tại nơi công sở”, xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia thực hiện chương trình “5 không, 3 có” của thành phố. 5.Đẩy mạnh các hoạt động công tác nữ công, nâng cao hiệu quả phong trào phụ nữ hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Mái ấm công đoàn”, quỹ “Khuyến học” do Công đoàn cấp trên phát động; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên.

            CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CÔNG ĐOÀN VKSNDTP ĐÀ NẴNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  –––––––––––––                                         ––––––––––––––––––––––––––

                    Số:  15/KH-CĐ                                 Đà Nẵng, ngày 13  tháng 4  năm 2012

      

 

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng

Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI

Công đoàn Việt Nam (2013 – 2018)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––––––––––

 

          Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam do Công đoàn viên chức thành phố phát động;

          Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nội dung hoạt động cụ thể như sau:

          I.NỘI DUNG

1.Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị; giỏi về nghiệp vụ; tinh thông về pháp luật; công tâm và bản lĩnh; đề cao kỷ cương và trách nhiệm” và phong trào thi đua yêu nước do ngành phát động. Trong đó, chú trọng vận động đoàn viên phát huy sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc; nghiên cứu thực hiện đề tài; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí…

2.Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của đoàn viên và người lao động.

          3. Tăng cường công tác tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng giai cấp công nhân theo tinh thần Nghị quyết số 20/NQ-TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vận động đoàn viên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Quy định của ngành Kiểm sát nhân dân; tuyên tuyền và tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm.

4.Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở đúng tiến độ, thời gian quy định. Tổ chức tốt các hoạt động “Tháng Công nhân” từ ngày 01/5 đến 31/5. Vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng thực hiện “Năm an toàn giao thông”, thực hiện “Không có khói thuốc là tại nơi công sở”, xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia thực hiện chương trình “5 không, 3 có” của thành phố.

5.Đẩy mạnh các hoạt động công tác nữ công, nâng cao hiệu quả phong trào phụ nữ hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Mái ấm công đoàn”, quỹ “Khuyến học” do Công đoàn cấp trên phát động; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC ĐỢT THI ĐUA

Đợt 1 (Từ nay đến ngày 30/6/2012): Lập thành tích chào mừng Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5), kỷ niệm lần thứ 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012.

Đợt 2 (Từ ngày 01/7 đến 31/12):Lập thành tích chào mừng 52 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7), 83 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2012 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan và sự ủng hộ của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp và đạt kết quả cao nhất.

2.Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên BCH trực tiếp tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban chấp hành biết để có biện pháp chỉ đạo thực hiện đạt kết quả.

3.Tổ trưởng các Tổ Công đoàn trực thuộc nắm vững nội dung Kế hoạch hoạt động và vận động đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua.

          Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng

Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (2013 – 2018), Ban chấp hành Công đoàn cơ sở kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và tổ chức thực hiện đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:                                                                                 TM. BCH CÔNG ĐOÀN

- Công đoàn VC;                                                                                      CHỦ TỊCH                                

- Lãnh đạo Viện;

- Đảng uỷ CQ;

- Tổ trưởng các Tổ CĐ;

- Lưu CĐ.

 

                      Đinh Thanh Dũng