menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VKSND TP ĐÀ NẴNG
Đăng ngày 07-05-2012 14:21
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 02/KH-CĐVC ngày 21/3/2012 của Công đoàn viên chức thành phố về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng lần thứ V (nhiệm kỳ 2013 – 2018), Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2015 với những nội dung cụ thể như sau:

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    VKSNDTP ĐÀ NẴNG                               ––––––––––––––––––––––––––––

              ––––––––––                                                     

         Số:  18/KH-CĐCS                                Đà Nẵng, ngày 26  tháng 4  năm 2012

    

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ (2012 – 2015)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––––––––––

 

          Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 02/KH-CĐVC ngày 21/3/2012 của Công đoàn viên chức thành phố về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng lần thứ V (nhiệm kỳ 2013 – 2018), Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2015 với những nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHƯƠNG CHÂM CỦA ĐẠI HỘI

          1. Đại hội Công đoàn cơ sở có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở, rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công, yếu kém và nguyên nhân; trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chung và điều kiện thực tế của Công đoàn cơ sở và cơ quan trong thời gian tới.

          2. Đại hội lựa chọn, bầu cử vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở những cán bộ có năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội; nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín trong phong trào công nhân viên chức, có phương pháp đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức.

3.Đại hội công đoàn cơ sở thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên và tổ chức công đoàn; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị; giỏi về nghiệp vụ; tinh thông về pháp luật; công tâm và bản lĩnh; đề cao kỷ cương và trách nhiệm” và phong trào thi đua yêu nước do ngành phát động; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Công đoàn và cơ quan; lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn các cấp.

4.Phương châm của Đại hội là: “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”.

II. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Nhiệm vụ Đại hội công đoàn cơ sở

- Thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban chấp hành và quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Công đoàn cơ sở.

- Tham gia góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Công đoàn viên chức thành phố.

- Đề xuất, kiến nghị các nội dung, nhiệm vụ trình Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và nội dung sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

2. Một số yêu cầu về nội dung và phương thức tổ chức Đại hội

- Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở là văn kiện quan trọng, nên cần được chuẩn bị chu đáo, chất lượng. Báo cáo được xây dựng từ cơ sở và được tổ chức thảo luận nghiêm túc; đánh giá rõ đặc điểm, tình hình của cơ sở; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trong nhiệm kỳ, nêu rõ những việc đã làm được, tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Phương hướng nhiệm kỳ tới, cần nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ chung, nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện.

- Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trình Đại hội cần tập trung vào những vấn đề mà đoàn viên, công chức, viên chức quan tâm như: Điều kiện làm việc, thu nhập, đời sống văn hóa, tinh thần, phát huy dân chủ, công bằng xã hội; phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh.

- Góp ý kiến Văn kiện Đại hội Công đoàn viên chức không nhất thiết phải thảo luận toàn bộ dự thảo mà tập trung vào những vấn đề cần quan tâm, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau; tập hợp và gửi về Công đoàn viên chức, đồng thời giao trách nhiệm cho đại biểu đi dự Đại hội tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo tham luận tại Đại hội

- Ban chấp hành giao trách nhiệm cho từng Tổ Công đoàn chuẩn bị một tham luận về một vấn đề cụ thể mà đoàn viên, công chức, viên chức trong Tổ Công đoàn quan tâm, phân tích rõ kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện hoặc những vấn đề cần bổ sung vào nội dung báo cáo…

- Khuyến khích đoàn viên đối thoại, chất vấn những vấn đề cụ thể còn nhiều ý kiến khác nhau tại Đại hội.

4. Thời gian tổ chức Đại hội

- Thời gian Đại hội Công đòan cơ sở được tiến hành trong 01 ngày, dự kiến tổ chức Đại hội vào trung tuần tháng 9/2012.

- Từ tháng 7 đến hết tháng 8/2012: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở làm công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

 

 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trình Đại hội được hoàn thành trong tháng 7 năm 2012; sao gửi đến các các thành viên Ban chấp hành và các Tổ Công đoàn để lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên từ ngày 01/8 đến 15/8. Các ý kiến đóng góp gửi về Ban chấp hành để tập hợp và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, chậm nhất vào 20/8/2012. Phân công chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết tổ chức thực hiện.

2.Dự thảo báo cáo thu chi tài chính Công đoàn cở sở nhiệm kỳ 2010 – 2012, hoàn thành vào ngày 15/8/2012; sao gửi các thành viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và hoàn chỉnh báo cáo, chậm nhất vào ngày 20/8/2012. Phân công chị Lê Thị Bắc tổ chức thực hiện.

3.Dự thảo báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2012, hoàn thành vào ngày 15/8/2012; sao gửi các thành viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và hoàn chỉnh báo cáo, chậm nhất vào ngày 20/8/2012. Phân công anh Đinh Thanh Dũng tổ chức thực hiện.

4.Tổ chức góp ý kiến dự thảo Báo cáo của Công đoàn viên chức: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở sao gửi đến các các thành viên và các Tổ Công đoàn để lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên từ ngày 01/8 đến 15/8. Các ý kiến đóng góp gửi về Ban chấp hành để tổng hợp và gửi về Công đoàn viên chức, chậm nhất vào 20/8/2012. Phân công chị Lê Thị Bắc tổ chức thực hiện.

5.Về nhân sự Ban chấp hành Công đoàn cơ sở: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia Ban chấp hành; cơ cấu, số lượng Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở; số lượng đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên gửi các Tổ Công đoàn để lấy ý kiến giới thiệu từ cơ sở, hoàn thành vào ngày 15/8. Ban chấp hành Công đoàn tổng hợp, lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, tranh thủ ý kiến của lãnh đạo cơ quan và báo cáo Đảng ủy cơ quan xem xét cho ý kiến, chậm nhất vào ngày 20/8/2012. Phân công anh Đinh Thanh Dũng tổ chức thực hiện.

6.Sau khi chuẩn bị xong các văn bản trình Đại hội và nhân sự Ban chấp hành mới của Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành đăng ký làm việc với Công đoàn viên chức thành phố, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2012. Phân công chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết trực tiếp đăng ký và báo cáo Ban chấp hành kế hoạch, nội dung làm việc cụ thể.

7.Trên cơ sở Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp của Công đoàn cơ sở, lựa chọn hình thức, nội dung và thời gian cụ thể để tổ chức các hoạt động phù hợp chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn các cấp. Phân công chị Nguyễn Thị Xuân Hòa xây dựng kế hoạch hoạt động và báo cáo Ban chấp hành, chậm nhất vào ngày 15/8/2012.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan và sự hỗ trợ của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức thành công Đại hội.

2.Các thành viên BCH và Tổ trưởng các Tổ Công đoàn nắm vững nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; các vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Ban chấp hành xem xét, chỉ đạo kịp thời.

3.Kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở được bố trí hợp lý, thiết thực trong kế hoạch tài chính của Công đoàn cơ sở và kinh phí hỗ trợ của lãnh đạo cơ quan.

Chế độ chi Đại hội Công đoàn thực hiện theo Quy chế của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2012.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2015, đề nghị các thành viên Ban chấp hành và Tổ trưởng các Tổ Công đoàn trực thuộc nắm vững nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:                                                                                 TM. BCH CÔNG ĐOÀN

- Công đoàn VC;                                                                                      CHỦ TỊCH                                

- Lãnh đạo Viện;

- Đảng uỷ CQ;

- Tổ trưởng các Tổ CĐ;

- Lưu CĐ.

 

 

                      Đinh Thanh Dũng