menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Giới thiệu Thông tư hướng dẫn trích nộp kinh phí Công đoàn Đăng ngày 31-07-2012 08:27
  • Tiêu chuẩn công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" Đăng ngày 08-06-2012 15:48
  • Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước Đăng ngày 08-06-2012 15:41
  • Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/ 6/ 2012 Đăng ngày 01-06-2012 09:05
  • Xây dựng, phát huy vai trò của GCCN Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Đăng ngày 31-05-2012 16:46
  • Vai trò của Công đoàn trong hội nhập quốc tế Đăng ngày 31-05-2012 16:36
  • Sự hình thành của Công đoàn Việt nam Đăng ngày 31-05-2012 16:32
  • Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003 (Trích) Đăng ngày 31-05-2012 16:19
  • KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ (2012 – 2015) Đăng ngày 07-05-2012 14:35
  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VKSND TP ĐÀ NẴNG Đăng ngày 07-05-2012 14:21