menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng
Đăng ngày 20-10-2011 22:32
(HD số : 05-HD/BTCTW ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức TW Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương về:" Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 


I. Những nội dung chung:
Chi uỷ, chi bộ ( chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các yêu cầu và nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng ( tuỳ tình hình, đặc điểm của từng chi bộ mà quy định thời gian sinh hoạt cho phù hợp). Sinh hoạt chi ủy, chi bộ phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.
2. Trong sinh hoạt chi bộ cần thường xuyên đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ; mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là khi thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên; tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi đảng viên thể hiện chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ.
3. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên ( kể cả đảng viên do cấp ủy cấp trên quản lý) nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; cấp uỷ nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, có biện pháp  cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
4. Sinh hoạt chi bộ hằng tháng cần tập trung thảo luận và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, của đảng viên, quần chúng. Trình tự nội dung sinh hoạt cụ thể như sau:
4.1. Công tác chuẩn bị:
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ ( hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình và thời gian sinh hoạt.
- Chi ủy họp thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị nội dung, định thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp ( sinh hoạt nhiều nội dung hay đi sâu vào một chuyên đề).
- Chi ủy thông báo trước ( ít nhất một ngày) cho đảng viên biết nội dung, thời gian và địa điểm sinh hoạt ( nếu chưa có quy định ngày họp định kỳ hằng tháng).
4.2. Mở đầu buổi sinh hoạt, Bí thư chi bộ ( hoặc đồng chí được phân công chủ trì) thay mặt chi ủy tiến hành các việc sau:
- Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ: tổng số đảng viên ( chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do.
- Thông qua chương trình, nội dung, thời gian tiến hành sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm chi bộ cần tập trung thảo luận.
- Đề nghị chi bộ cử thư ký cuộc họp ( chú ý chọn đồng chí có năng lực và kinh nghiệm tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết của chi bộ.
4.3. Nội dung sinh hoạt:
Bí thư chi bộ ( hoặc đồng chí được phân công chủ trì) thay mặt chi ủy điều hành buổi sinh hoạt để thực hiện các nội dung đã được chi bộ thông qua. Cụ thể là:
- Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, nhất là những vấn đề có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị ( nội dung thông tin cần chọn lọc cho thiết thực, bảo đảm chính xác và phù hợp với đối tượng). Tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng để chi bộ có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp trên.
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước ( nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được và nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân); tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công. Thông báo ý kiến của đảng viên và quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ, vai trò tiền phong gương mẫu, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị  để chi bộ tiến hành tự  phê bình và phê bình, có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng lãng phí, tiêu cực phát sinh; kịp thời động viên, biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giáo dục, giúp đỡ những đảng viên sai phạm ( nếu có).
- Đề ra  nhiệm vụ tháng tới: Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chi bộ đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của chi ủy và đảng viên để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.
- Chi bộ thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung nêu tại mục 4.3.
Trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên thể hiện chính kiến của mình. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, chi bộ cần dành thời gian trao đổi kỹ, tạo sự thống nhất trước khi biểu quyết.
- Thông qua kết luận ( hoặc nghị quyết) của chi bộ:
+ Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất;
+ Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận ( hoặc nghị quyết) của chi bộ ( thư ký phải ghi rõ số đảng viên đồng ý, số không đồng ý và những ý kiến khác);
+ Chi bộ thông qua toàn văn biên bản cuộc họp chi bộ;
+ Đồng chí chủ trì và thư ký vào sổ ghi biên bản cuộc họp chi bộ. Sổ ghi biên bản họp chi bộ phải theo mẫu thống nhất của cấp ủy cấp trên và quản lý, lưu trữ theo quy định.
5. Ngoài các kỳ sinh hoạt chi bộ với nội dung toàn diện nêu tại mục 4, ít nhất mỗi quý một lần chi ủy lựa chọn một số nội dung cần thiết xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ và phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan đơn vị để sinh hoạt theo chuyên đề, như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế; việc xây dựng thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hoá; công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội trên địa bàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên; việc phân công công tác cho đảng viên và quản lý đảng viên đi làm ăn xa; biện pháp để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu; quy trình và phương pháp xây dựng một đề án, đề tài có chất lượng; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phương pháp và các hình thức tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, đảng viên..v.v.
II. Một số nội dung cụ thể đối với từng loại hình chi bộ
Ngoài những nội dung thể hiện tại mục I, các chi bộ cần bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm cụ thể của chi bộ mình mà tập trung thảo luận một số vấn đề sau:
1. Đối với chi bộ thôn, xóm, ấp, bản, tổ dân phố...
- Sự lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; việc thực nghĩa vụ đối với nhà nước; công tác xoá đói, giảm nghèo; hoạt động nhân đạo, từ thiện; thực hiện chính sách đối với người có công; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội và đời sống của nhân dân...;
- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động xây dựng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, khu phố, cụm dân cư  văn hóa; tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội và việc giải quyết những kiến nghị, tố cáo, tranh chấp xảy ra trên địa bàn;
- Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý và sử dụng đất đai, quản lý hành chính và xây dựng đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội;
- Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, giáo dục thế hệ trẻ, tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư; việc quản lý đối với những đảng viên đi làm ăn xa...
2. Đối với chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ( trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...):
- Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên;
- Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ ( nghiên cứu, tham mưu, giảng dạy, học tập, khám chữa bệnh và thực hiện các đề án, đề tài khoa học...).
- Việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực ( trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, trong khám chữa bệnh...);
- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quy định về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên;
- Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên...
3. Đối với chi bộ trong các doanh nghiệp nhà nước:
- Sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước;
- Tình hình tổ chức, hoạt động của các đoàn thể, quần chúng và đời sống, việc làm của người lao động;
- Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và trách nhiệm tham gia các hoạt động xã hội của doanh nghiệp;
- Việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
- Việc thực hiện quy định về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mỗi liên hệ với cấp ủy, chi bộ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;