menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng uỷ VKSNDTP Đà Nẵng thành lập Bộ phận giúp việcĐảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
Đăng ngày 01-11-2011 03:15
Ngày 31/10/2011, Đảng uỷ VKSNDTP Đà Nẵng thành lập Bộ phận giúp việc Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TP ĐÀ NẴNG

  ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

              THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

                                 *

                           Số: 48/ QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Đà Nẵng, ngày 31   tháng 10  năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Bộ phận giúp việc  Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng

về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

---

- Căn cứ Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị;

- Căn cứ Kế hoạch  số 18 , ngày 26/9 /2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về “Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

 

ĐẢNG ỦY VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Thành lập Bộ phận giúp việc  Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gồm các đồng chí sau:

1. Nguyễn Văn Hưng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT- Trưởng bộ phận;

2. Nguyễn Bá Ngọc, Đảng ủy viên - Phó trưởng Bộ phận;

3.  Đinh Thanh Dũng, Phó chủ tịch Công đoàn VKSNDTP Đà Nẵng- Thành viên ;

4. Thái Duy Khanh, Chi hội phó chi hội cựu chiến binh VKSNDTP Đà Nẵng- Thành viên;

5. Hoàng Vũ Thành, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSNDTP Đà Nẵng – Thành  viên, thư ký bộ phận giúp việc.

Điều 2.Bộ phận giúp việc làm việc dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng, trực tiếp và thường xuyên là  Bí thư Đảng ủy; giúp  Đảng ủy chỉ đạo, triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ ; từng thành viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác triển khai theo nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Điều 3.Văn phòng, UBKT Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy khối  (để báo cáo )

- Đ/c Vân- Bí thư BCS (nt)

- Các đảng ủy viên (nt);

- Như điều 3;

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

                    Nguyễn Hữu Linh