menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kế họach số 59, ngày 2/ 11/ 2011 của Đảng uỷ VKSNDTP Đà Nẵng vềTriển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/ TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đăng ngày 04-11-2011 02:57

 

    ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TP ĐÀ NẴNG

ĐẢNG ỦY VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

*

   Số :   59   /KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------------------------------------

 

Đà Nẵng,  ngày 02  tháng 11  năm 2011

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

---

 

      Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;  Kế hoạch số 08 -KH/TU, ngày 19/9 /2011 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và  Kế hoạch số 18 -KH/TUK, ngày 26/9 /2011 của  Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về “Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy  những kết quả đã đạt  được và khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động :” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh ” trong thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; Tạo thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng .

 2. Yêu cầu

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung được xác định trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn 12-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch 08-KH/TU, ngày 01//2011 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết  đại hội đảng các cấp, coi đây là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

- Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của  cơ quan,  đơn vị, cá nhân để cụ thể hóa các quy định chung thành những quy định cụ thể, phù hợp với thực tế với chức trách nhiệm vụ của từng chi bộ, của từng cán bộ đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bổ sung vào chương trình, kế hoạch làm việc của mỗi chi bộ, mỗi cá nhân để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

- Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng,  các đoàn thể và cán bộ đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt . Gắn liền đẩy mạnh việc học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước , góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đảng bộ và từng chi bộ về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh , gắn với thực hiện lời Bác Hồ dạy đối với cán bộ Kiểm sát: “ Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn ”.

Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  đến cán bộ, đảng viên . Hàng năm , đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện lời Bác Hồ dạy đối với cán bộ Kiểm sát: “ Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn ” vào sinh hoạt trong đảng bộ và các chi bộ , tiến tới trở thành sinh hoạt thường xuyên của mọi cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Đảng ủy và các chi bộ căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Thành  ủy để chủ động xây dựng nội dung  học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; Gắn với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường mối quan hệ với quần chúng, đồng chí, đồng nghiệp.

Tuyên truyền sâu rộng  để cán bộ đảng viên tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực và các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

2. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của  cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở những hướng dẫn về việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trung ương, Thành ủy , Ban Thường vụ Đảng ủy khối và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành Kiểm sát nhân dân, Đảng ủy phối hợp với chính quyền tiến hành để rà soát, bổ sung, chỉ đạo thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan theo Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW ngày 20/6/2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sau khi ban hành và  triển khai, Đảng ủy và các chi ủy cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong thực hiện.

3. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị.

Cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để đẩy mạnh hơn phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội. Mỗi đồng chí lãnh đạo tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Các chi bộ đảng có trách nhiệm theo dõi và giúp đỡ thực hiện.

Trung ương Đảng sẽ có hướng dẫn mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; hướng dẫn về cơ chế kiểm tra của tổ chức đảng, cơ chế giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Trong khi hướng dẫn mới chưa được ban hành, tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt những yêu cầu của Bộ Chính trị (khóa X) trong Công văn 271-CV/TW, ngày 24/9/2009 “về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh””, trong đó có yêu cầu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan,  đơn vị.

4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ, các chi bộ , gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan.

Đảng ủy, các chi  ủy   bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết đảng các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng  đơn vị.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt chủ trương: đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các chi bộ, xem đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong Đảng. Mỗi năm, chi bộ tổ chức  ít nhất 01 buổi sinh hoạt chuyên đề riêng  về học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( Không kết hợp sinh hoạt chuyên đề  với sinh hoạt chi bộ thường kỳ) ; Chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan ( nếu có) để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên .

Đảng ủy và các chi ủy phải lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm; Lãnh đạothực hiện tốt việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung Hướng dẫn số 07, ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương “ về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở và đảng viên ”.

Xác định rõ những nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; tập trung chỉ đạo, góp phần giải quyết triệt để các vấn đề về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan ( nếu có ) nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; định kỳ kiểm tra, đánh giá, sơ kết 6 tháng; tiến hành tổng kết hằng năm để rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng rèn luyện cho năm tiếp theo.

Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các lớp tập huấn, các hoạt động thực tiễn và sinh hoạt tập thể; Phát động các phong trào thanh niên làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.Vận động đoàn viên tham gia viết bài cho chuyên mục :“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên trang thông tin điện tử của VKSNDTP Đà Nẵng.

5. Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả lên Đảng ủy . Chú trọng việc đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của các chi ủy theo hướng dẫn của đảng ủy cấp trên.

Chú trọng việc phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên; Kiến nghị với Đảng ủy cấp trên về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Đảng ủy  định kỳ kiểm tra, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra và bộ phận giúp việc thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn

Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm lớn trong năm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy lãnh đạo xây dựng phong trào thi đua, văn hoá thể thao trong các ngày lễ, các ngày kỷ niệm của Đảng và của dân tộc, kỷ niệm 15 năm thành lập VKSNDTP Đà Nẵng. Chú trọng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa, có tác dụng tốt đối với toàn Đảng bộ.

Đảng uỷ mở chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên trang thông tin điện tử của VKSNDTP Đà Nẵng, vận động cán bộ đảng viên tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Đảng ủy và Lãnh đạo VKSNDTP Đà Nẵng phối hợp triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định việc  học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy , trực tiếp đồng chí  Bí thư Đảng ủy  tổ chức, chỉ đạo .

Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng thành lập Bộ phận giúp việc cho  Đảng ủy  về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do đồng chí Phó bí thư Đảng ủy phụ trách .

2.Căn cứ vào Kế hoạch của  Đảng ủy  khối, Đảng ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện  học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, các chi ủy và các Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi hội cựu chiến binh, Ban chấp hành chi đoàn thanh niên trong cơ quan cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả cao, thiết thực.

3.Đảng ủy tổ chức Hội nghị quán triệt sâu sắc mục đích , yêu cầu, nội dung, ý nghĩa , tầm quan trọng Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục  đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở trong toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Hoàn thành trước ngày 5/11/2011.

4. Định kỳ 6  tháng và 01 năm, Đảng ủy và các chi ủy trực thuộc báo cáo sơ kết và tổng kết Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục  đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ./.

Kế hoạch này được phổ biến đến các chi bộ đảng trực thuộc.

 

 

Nơi nhận:

- Ban TVĐU khối ( để báo cáo ) ;

- Ban tuyên giáo ĐUK (nt)           

-Đ/c Vân- Bí thư BCS (nt);

- Các ĐUV ĐU ( nt);

- Các chi bộ ( để thực hiện)              

- BCH Công đoàn (nt)

- BCHChi hội CCB (nt)

- BCH chi đoàn TNCSHCM (nt) ;

-  UBKT (nt)

- Bộ phận giúp việc ĐU (nt);

- Lưu VPĐU

 

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Linh