menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận giúp việc Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đăng ngày 08-12-2011 22:49

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TP ĐÀ NẴNG     ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                TPĐÀ NẴNG

 Số:   75   / QĐ/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Đà Nẵng, ngày   6   tháng 12  năm 2011

 

          QUYẾT ĐỊNH     

V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  Bộ phận giúp việc  Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Căn cứ Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Kế hoạch  số 18 , ngày 26/9 /2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về “Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

  Theo đề nghị của Trưởng Bộ phận giúp việc  Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵngvề tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

ĐẢNG ỦY VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  Bộ phận giúp việc  Đảng ủy  VKSNDTP Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.                                                     

                                                       ( Kèm theo Quy chế )                         

Điều 2: Văn phòng, UBKT Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ và các thành viên của Bộ phận giúp việc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 Nơi nhận:

- Đảng ủy khối  (để báo cáo )

- Đ/c Vân- Bí thư BCS (nt)

- Như điều 2;

- Lưu VPĐU.

                        T/M ĐẢNG ỦY                               

   BÍ THƯ

 

Nguyễn Hữu Linh

                               

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TP ĐÀ NẴNGĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

                           Số:   76   / QĐ/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Đà Nẵng, ngày  06  tháng 12  năm 2011

 

       

 

 

QUY CHẾ

V/v  Tổ chức và hoạt động làm việc của Bộ phận giúp việc Đảng uỷ VKSNDTP Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 76   /QĐ-TLĐ ngày  6    tháng 12  năm 2011

của Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵng)

 

 


 

Điều 1: Chế độ làm việc của Bộ phận giúp việc

        1. Bộ phận giúp việc làm việc dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng, trực tiếp và thường xuyên là  Bí thư Đảng ủy; giúp  Đảng ủy chỉ đạo, triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ ; Từng thành viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác triển khai theo nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Trưởng Bộ phận giúp việc là đồng chí Phó bí thư Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵng.

3. Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất với Đảng uỷ VKSNDTP Đà Nẵng về các biện pháp tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng.

- Chuẩn bị dự thảo các tài liệu, văn bản, báo cáo, kết luận và chuẩn bị các kỳ họp của Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵngvề việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Bộ phận giúp việc gồm một số thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, là đại diện của Lãnh  đạo Đảng uỷ, Văn phòng đảng uỷ, Công đoàn, Chi đoàn,  Chi hội cựu chiến binh có sự phân công nhiệm vụ, trực tiếp theo dõi, chịu trách nhiệm về công tác triển khai tại lĩnh vực mình phụ trách.

5. Bộ phận giúp việc họp thường kỳ 03 tháng một lần do Trưởng Bộ phận triệu tập. Trong trường hợp cần thiết có thể họp đột xuất theo yêu cầu của Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵng. Các thành viên Bộ phận giúp việc có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công.

6. Bộ phận giúp việc chuẩn bị nội dung kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng, các tổ chức Công đoàn , Chi đoàn, Chi hội cựu chiến binh.

7. Kinh phí hoạt động của Bộ phận giúp việc sử dụng trong nguồn kinh phí của Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵng. Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ dự trù, đề nghị  Bí thư Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵngphê duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 2: Thành phần Ban giúp việc

Thành phần Ban giúp việc gồm: Trưởng bộ phận giúp việc; Phó trưởng bộ phận giúp việc; Các thành viên là đại diện phụ trách Văn phòng Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn và Lãnh đạo Chi hội cựu chiến binh.

Điều 3 : Trách nhiệm của Trưởng bộ phận giúp việc

         Trưởng bộ phận giúp việc có nhiệm vụ quản lý và điều hành Bộ phận giúp việc theo quy định tại điều 1, Quy chế này; Có các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Triển khai các việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ;

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu các cuộc họp của Bộ phận giúp việc trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan VKSND TP Đà Nẵng, báo cáo Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵng;

- Chuẩn bị dự thảo các tài liệu và phục vụ các phiên họp của  Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵngvề tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Điều 4 : Trách nhiệm của  Phó Trưởng bộ phận giúp việc

 Phó trưởng bộ phận giúp việc  là Đảng uỷ viên phụ trách Văn phòng Đảng uỷ VKSNDTP Đà Nẵng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Chuẩn bị tài liệu, dự thảo các công văn, kế hoạch, báo cáo, tờ trình…của Bộ phận giúp việc trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Giúp Bộ phận giúp việc dự trù kinh phí cho các hoạt động triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Quản lý và điều hành Bộ phận giúp việc khi Trưởng bộ phận đi vắng.

- Và các công việc khác được trưởng bộ phận phân công.

Điều 5 : Trách nhiệm của thành viên bộ phận giúp việc là Chủ tịch Công đoàn

Thành viên là Chủ tịch Công đoàn VKSNTP Đà Nẵng có nhiệm vụ :

- Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵngvề các biện pháp tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở lĩnh vực hoạt động Công đoàn ;

- Theo dõi, tổng hợp các báo cáo về tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong  Công đoàn;

- Hằng quý,  báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Công đoàn với Trưởng Bộ phận .

Điều 6 : Trách nhiệm của thành viên bộ phận giúp việc là Bí thư Chi đoàn thanh niên

Thành viên bộ phận giúp việc là Bí thư Chi đoàn thanh niên có nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵngvề các biện pháp tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở lĩnh vực hoạt động Chi đoàn ;

- Theo dõi, tổng hợp các báo cáo về tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Chi  đoàn;

- Hằng quý,  báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi đoàn với Trưởng Bộ phận .

Điều 7: Trách nhiệm của thành viên bộ phận giúp việc là Lãnh đạo Chi hội cựu chiến binh

Thành viên bộ phận giúp việc là Lãnh đạo Chi hội cựu chiến binh có nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵngvề các biện pháp tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở lĩnh vực hoạt động của Chi hội cựu chiến binh cơ quan ;

- Theo dõi, tổng hợp các báo cáo về tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Chi hội cựu chiến binh ;

- Hằng quý,  báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi hội cựu chiến binh với Trưởng Bộ phận .

Điều 8: Chế độ báo cáo

1. Hằng quý, các thành viên bộ phận giúp việc báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Trưởng Bộ phận . Trưởng Bộ phận tổng hợp, báo cáo Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵngkhi có yêu cầu.

          2. Mỗi quý, Bộ phận giúp việc họp, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          3. Bộ phận giúp việc xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết hàng năm, tổng kết toàn khóa kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để báo cáo Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵng.

                                            

 

                                                                      TM. ĐẢNG ỦỶ

                                         BÍ THƯ

 

 

                                      (  Đã ký )

 

 

 

     Nguyễn Hữu Linh