menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ II, Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 21-05-2020 09:11

Nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân, tập thể và đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động thường xuyên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ II đã xác định nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chuyên đề nói riêng góp phần có hiệu quả vào việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó Chi bộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao kiến thức, năng lực và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ. Từ những kết quả đạt được, Chi bộ II rút ra một số kinh nghiệm về sinh hoạt chuyên đề như sau:

Trước hết, nhận thức đúng quyết định hành động đúng

Nhận thức đúng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của sinh hoạt chuyên đề theo đúng Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 về nội dung sinh hoạt chi bộ (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018), Thời gian qua, bên cạnh việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ, Chi ủy Chi bộ II đã chú trọng việc sinh hoạt chuyên đề, thực hiện mỗi Quý một lần, nội dung sinh hoạt chuyên đề  hằng năm đều bám sát chủ đề mà Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng đã định hướng và cụ thể hóa với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ để xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm.

Vì vậy công tác giáo dục tư tưởng chính trị là nhằm nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên về vị trí, vai trò, tác dụng của sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Để đạt được điều đó, các đồng chí là cấp ủy viên, phải thật sự “noi gương”, được đảng viên và quần chúng suy tôn, có am hiểu sâu về công tác tổ chức xây dựng đảng. Việc nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tác dụng của sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề là cơ sở quan trọng thúc đẩy hành động đúng đắn, là tiền đề giúp đảng viên phát huy tính tích cực, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp ý kiến, hiến kế, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

Thứ hai, phân công cụ thể, chuẩn bị tốt nôi dung và hình thức. 

Để tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề, Chi ủy mà trực tiếp là đồng chí bí thư Chi bộ cần nắm chắc năng lực, sở trường của từng đảng viên để phân công, giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề cho phù hợp. Việc phân công xây dựng chuyên đề được thực hiện ngay từ đầu năm kế hoạch để đang viên chuẩn bị.

Chi ủy gợi ý đảng viên được phân công lựa chọn những vấn đề thiết thực, phù hợp với công việc chuyên môn để việc thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề dễ hiểu và thiết thực. Đồng thời, phải xây dựng dự thảo chuyên đề đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng trọng tâm, bám sát chủ đề theo từng năm mà Đảng ủy đã chọn; chuyên đề dự thảo phải gửi cho Chi ủy 30 ngày trước khi tổ chức sinh hoạt để Chi ủy có ý kiến.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề phải xây dựng đề dẫn, điều này sẽ giúp đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, kĩ năng thuyết trình và kiến thức chuyên sâu về xây dựng Đảng. Phương châm của Chi bộ II là phải bảo đảm mỗi đảng viên Chi bộ đều được lần lượt phân công nhiệm vụ chuẩn bị và trình bày đề dẫn nội dung trong sinh hoạt chuyên đề.

Mỗi năm, Chi bộ 2 tổ chức 03 buổi sinh hoạt theo chuyên đề và 01 chuyên đề do Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng, trong đó 02 chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 01 chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ gắn việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hiện nay và nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Thứ ba, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chuyên đề. 

Như chúng ta đã biết, trong buổi sinh hoạt chuyên đề, nếu chỉ có nội dung phổ biến, quán triệt chỉ bằng lời nói trong suốt một buổi sinh hoạt dễ dẫn đến sự khô khan, đơn điệu. Do vậy, Chi bộ II đã tổ chức nhiều hình thức phù hợp, áp dụng công nghệ để hỗ trở để nội dung sinh hoạt phong phú.

Thứ tư, phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt chuyên đề

Để khắc phục tình trạng đảng viên “ngại nói, sợ nói, không muốn nói” và phát huy tinh thần “thật sự dân chủ trong cơ quan”mà Bác Hồ đã từng dạy, Người chủ trì cần chú trọng gợi mở và dẫn dắt, tạo điều kiện cho đảng viên đóng góp ý kiến, lắng nghe ý kiến của đảng viên, kể cả các ý kiến đối lập; tổng hợp ngắn gọn, kết luận đúng, đầy đủ nội dung chi bộ đã thảo luận; hướng dẫn và chỉ đạo áp dụng các giải pháp đã được đề ra qua sinh hoạt chuyên đề để giải quyết các vấn đề đặt ra tại Chi bộ, cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo bầu không khí thực sự dân chủ, cởi mở, công tâm, khách quan để mỗi đảng viên mạnh dạn nêu nhận thức của bản thân. Từ đó, liên hệ với chi bộ, đơn vị công tác, địa phương nơi cư trú để trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện chuyên đề.

Trình tự, nội dung sinh hoạt chuyên để phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn 12 của Ban tổ chức Trung ương, của Đảng ủy khối về các bước để tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ; các ý kiến thảo luận, ý kiến kết luận buổi sinh hoạt phải được ghi chép vào biên bản sinh hoạt chuyên đề. Đảng viên xây dựng chuyên đề, ý kiến đóng góp khi tham gia sinh hoạt chuyên đề là một trong những cơ sở để Chi bộ đánh giá, nhận xét, phân loại chất lượng đảng viên hăng năm.

Sau buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ tổ chức họp để rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế để  rút kinh nghiệm; đồng thời thống nhất kết luận những vấn đề trong chuyên đề, để Chi bộ ban hành nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Cuối năm, trong đợt đánh giá, phân loại đảng viên Chi bộ tiến hành đánh giá việc học tập, sinh hoạt chuyên đề gắn với quá trình thực hiện kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hò Chí Minh và Nghị quyết trung ưng 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”

Có thể  khẳng định rằng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề  là một trong những nội dung góp phần xây dựng Chi bộ II trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ qua. Đây là thế mạnh để Chi bộ II tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ 2020-2023./.

                                                               Lương Thị Chung – Phòng 9