menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi Bộ 1 - Sinh hoạt chuyên đề “Ứng dụng CNTT, văn phòng điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác của VKSND thành phố Đà Nẵng”
Đăng ngày 14-10-2020 05:41

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sáng ngày 14/10/2020, Chi bộ 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề chuyên môn với nội dung: “Ứng dụng công nghệ thông tin, văn phòng điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác của VKSND thành phố Đà Nẵng”.

Chuyên đề đã nêu và phân tích cụ thể các phần mềm hiện đang được ứng dụng tại VKSND thành phố: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành do VKSND tối cao cung cấp; Hệ thống thư điện tử của Ngành và do UBND TP Đà Nẵng cung cấp; Hệ thống họp trực tuyến; Trang tin điện tử của VKSND TP Đà Nẵng; phần mềm Thống kê; Phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự, án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại,… Việc phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố xây dựng hệ thống quan sát phiên tòa; Phần mềm quản lý cán bộ; Phần mềm quản lý tài chính, kế toán; Ứng dụng số hóa hồ sơ; Sử dụng chữ ký số...

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung vào làm rõ về tác dụng của việc ứng dụng CNTT, các phần mềm hiện có của Ngành đối với công tác của từng đồng chí đảng viên, đối với các nhiệm vụ công tác của từng đơn vị và của Ngành.

Các đồng chí đảng viên chi bộ cũng nêu một số hạn chế của chuyên đề như chưa đánh giá đầy đủ thực trạng công tác ứng dụng CNTT tại VKSND thành phố, chưa nêu được nguyên nhân của thực trạng để đề ra giải pháp khắc phục; việc sử dụng một vài thuật ngữ còn chưa chính xác, chưa phù hợp.

Chi ủy đã tổng hợp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên để hoàn thiện chuyên đề, triển khai thực hiện tốt trong chi bộ, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hoạt động chỉ đạo điều hành, hoạt động nghiệp vụ và là một trong những công cụ quan trọng trong thực hiện cải cách tư pháp của VKSND thành phố.

Việt Hồng, Thanh tra - Khiếu tố