menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi Bộ 2 - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND Tối cao và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của VKSND TP Đà Nẵng”
Đăng ngày 18-11-2020 08:37

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chi bộ, vì vậy ngay từ đầu năm 2020 Chi bộ 2 đã đưa nội dung này vào Nghị quyết để thực hiện; đồng thời xác định sinh hoạt chuyên đề của Quý IV với chủ đề “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND Tối cao và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của VKSND TP Đà Nẵng”.

Với nhiệm vụ đã được xác định, ngày 12/11/2020, Chi bộ 2 đã tổ chức sinh hoạt  chuyên đề với nội dung nêu trên. Chuyên đề đã nêu ra các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp (Lĩnh vực nhiệm vụ chuyên môn của Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10 do Chi bộ quản lý). Cụ thể như trong khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu: nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; Kiểm sát viên phải nắm chắc, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; chú trọng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm tra viên, Kiểm sát viên làm công tác này. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, nhất là phiên tòa xét xử các vụ án tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; yêu cầu kiểm sát chặt chẽ các thủ tục tố tụng dân sự; quyết liệt trong thực hiện quyền yêu cầu; kiên quyết thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, đặc biệt là nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát ngang cấp so với năm 2019; chỉ đạo, hướng dẫn kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của TAND cấp huyện, chú trọng những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật, đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Trên cơ sở Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 02/01/2020 của VKSND TP Đà Nẵng về công tác kiểm sát năm 2020. Chi bộ đã lãnh đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng Chương trình công tác năm 2020 của đơn vị đúng thời hạn, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.

Đối với công tác kháng nghị, kiến nghị: tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự thông qua công tác tham gia phiên tòa, phiên họp cũng như tăng cường kiểm sát bản án, quyết định của TAND hai cấp phát hiện vi phạm để thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị. Đối với những vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự mà VKS tham gia phiên toà, phiên họp thì KSV tiến hành trao đổi yêu cầu Thẩm phán khắc phục hoặc kiến nghị trực tiếp tại phiên toà.

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện được chú trọng và đi vào nề nếp. Đối với những báo cáo đề nghị kháng nghị của VKS cấp quận, Phòng nghiệp vụ đều nghiên cứu kỹ và ban hành kháng nghị nếu có cơ sở; trường hợp nghiên cứu thấy báo cáo đề nghị kháng nghị không có cơ sở, Phòng nghiệp vụ sẽ ban hành công văn trả lời để đơn vị báo cáo biết, tham khảo; thường xuyên trao đổi và trả lời thỉnh thị kịp thời đối với những vướng mắc của các quận, huyện; hướng dẫn kháng nghị đối với các quận, huyện.

Về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm: ngay từ đầu năm, Phòng 9, phòng 10  đã xây dựng kế hoạch cụ thể và yêu cầu các quận, huyện trên cơ sở kế hoạch của Phòng để xây dựng kế hoạch phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm của đơn vị mình.

Trên cơ sở các chỉ tiêu đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2020 cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, nỗ lực phấn đấu thực hiện nên từ đầu năm 2020 đến nay,  các phòng Phòng 8, Phòng 9 và Phòng 10 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt nhiều chỉ tiêu đã đề ra, khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế của năm 2019, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Bên cạnh đó chuyên đề cũng nêu ra được những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và đề ra một số kiến nghị, đề xuất đối với công tác nghiệp vụ liên quan đền Phòng 8, Phòng 9 và Phòng 10.

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung làm những giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ mà Chỉ thị số 01/CT-VKSTC và kế hoạch kiểm sát năm 2020 của VKSND TP Đà Nẵng cũng như phương hướng cho năm  tiếp theo.

Chi ủy đã tổng hợp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên để hoàn thiện. Có thể nói sinh hoạt chuyên đề về  thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC và kế hoạch kiểm sát năm 2020 của VKSND TP Đà Nẵng là một trong những biện pháp để Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác chuyên môn, đây cũng là một trong những hình thức tự đào tạo để đảng viên – công chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.

Lương Thị Chung – Phòng 9