menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ 1 họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2020
Đăng ngày 25-12-2020 03:39

Thực hiện công văn số 342/CV-ĐUK ngày 25/12/2020 của Đảng ủy khối, chiều ngày 22/12/2020, Chi bộ 1 tiến hành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2020.

Tại buổi sinh hoạt, Cấp ủy viên đã kiểm điểm về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của cá nhân tham gia cùng tập thể cấp ủy trong tổ việc thực hiện nhiệm vụ... Đồng thời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ thực hiện kiểm điểm các nội dung: Về thực hiện nhiệm vụ Đảng viên, về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

Thông qua công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng là dịp để cấp ủy và từng Đảng viên trong Chi bộ tự soi, tự sửa, tự đánh giá về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020; đồng thời làm căn cứ để từ đó đề ra chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên nhằm thực hiện tốt hơn các nội dung, nhiệm vụ trong năm 2021, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Ly-VPTH