menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên
Đăng ngày 16-01-2021 12:27

 Đó là nộ dung  Chỉ thị số 04 ngày 08/01/2020. của  Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.

Chỉ thị này nếu rõ: Những năm qua, công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy đảng cơ sở, chi bộ đã quan tâm, chú trọng đề ra các biện pháp quản lý phù hợp; thường xuyên nắm bắt tình hình đội ngũ đảng viên về chính trị, tư tưởng, mối quan hệ công tác, quan hệ xã hội và sinh hoạt đảng; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước; từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, có trình độ, năng lực công tác, tư duy sáng tạo, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm, chất lượng kết nạp đảng viên được chú trọng. Việc nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên ngày càng đi vào nền nếp và thực chất hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý đảng viên trên địa bàn thành phố vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực hiện tốt việc quản lý, phân công công tác cho đảng viên; một số nơi thực hiện chưa đúng quy định về đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn, số lượng đảng viên mới kết nạp năm sau thấp hơn năm trước; số lượng đảng viên bị xóa tên, khai trừ và xin ra khỏi Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố có xu hướng gia tăng, tập trung ở độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi, chủ yếu tại các chi bộ khu dân cư và tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp; trong đó, có nhiều trường hợp là đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng chính thức, phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Số đảng viên khi nghỉ hưu không chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ nơi cư trú, phải xóa tên do tự ý bỏ sinh hoạt đảng tăng cao trong những năm gần đây; tình trạng đảng viên cư trú một nơi nhưng sinh hoạt chi bộ nơi khác và đảng viên làm ăn xa chưa được quản lý chặt chẽ. Việc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng và công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng đảng viên ở một số nơi chưa thực chất, chưa nghiêm...

Các khó khăn, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do các cấp ủy chưa thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các quy định về quản lý đảng viên, còn trông chờ vào sự tự giác của đảng viên; chưa thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành các nguyên tắc sinh hoạt đảng và thực hiện những điều đảng viên không được làm; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, thiếu chủ động đấu tranh khi đảng viên vi phạm.

Để tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nghiêm túc trong các cấp ủy, tổ chức đảng những quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác đảng viên. Thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các quy định, nhiệm vụ về công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; đánh giá, xếp loại và khen thưởng, kỷ luật đảng viên.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sâu sát, gần gũi đảng viên, nhất là đảng viên mới, đảng viên trẻ; tạo môi trường rèn luyện, thử thách; qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động nắm bắt, uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc và có biện pháp giải quyết kịp thời tư tưởng của đảng viên, giải đáp những thắc mắc của đảng viên, giúp đỡ đảng viên vượt qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Phát huy trách nhiệm của đảng viên chính thức giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng, thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng, việc tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong thời gian dự bị và kể cả sau khi chuyển chính thức.

2. Tập trung thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, chú trọng đến chất lượng nguồn thật sự tiêu biểu, ưu tú, có động cơ vào Đảng đúng đắn, trong sáng, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Công tác kết nạp đảng viên cần coi trọng tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực bản thân; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư (khóa XII). Thực hiện đúng, đầy đủ, công khai, minh bạch các quy trình từ khâu phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giúp đỡ, đưa vào nguồn kết nạp đến khâu thẩm tra, xác minh và xem xét, kết nạp vào Đảng.

3. Tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các mối quan hệ tại nơi công tác và nơi cư trú; việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên về chế độ sinh hoạt, đóng đảng phí, chuyển sinh hoạt đảng (chính thức, tạm thời), miễn công tác và miễn sinh hoạt đảng; tăng cường tính nghiêm minh trong tổ chức sinh hoạt Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng quản lý chặt chẽ về trình độ, năng lực, sở trường trong công tác, sinh hoạt gắn với phân công nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi đảng viên; thực hiện nghiêm công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài, đảm bảo quy định, trình tự, thủ tục.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 17/12/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về “Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), các quy định của Trung ương, Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Chú trọng làm tốt việc phân công, giao nhiệm vụ công tác cho đảng viên, tạo điều kiện để đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện nghiêm túc quy định về việc giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy, tổ chức đảng nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/02/2020 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” và Quy định số 76-QĐ/TU ngày 23/12/2020 về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi, dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư nơi cư trú; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và tính tự nguyện, tự giác của người đảng viên trong chấp hành quy định của Điều lệ Đảng; đề cao thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

5. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy về công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về nghiệp vụ công tác quản lý đảng viên, nhất là trong công tác chuyển và tiếp nhận đảng viên sinh hoạt đảng về nơi cư trú và khi thay đổi nơi công tác; thường xuyên theo dõi, kịp thời nhắc nhở đảng viên thực hiện đúng quy định việc chuyển và tham gia sinh hoạt đảng; chỉ đạo cấp ủy cơ sở định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) đối khớp danh sách đảng viên với các chi bộ trực thuộc và với ban tổ chức cấp ủy cấp trên cơ sở; thực hiện nghiêm túc, thống nhất quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong các đảng bộ trực thuộc Thành ủy theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

6. Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ và bố trí cán bộ phù hợp trên lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng, nhất là cán bộ phụ trách nghiệp vụ đảng viên, đảng vụ ở cấp quận, huyện và cấp cơ sở, đảm bảo phẩm chất chính trị, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; tập trung thực hiện tốt việc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, phát huy vai trò nêu gương và tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao; đánh giá, xếp loại, biểu dương, khen thưởng đảng viên đúng thực chất. Thực hiện nghiêm quy định về giảm, miễn sinh hoạt đảng tại chi bộ, việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đảm bảo tiêu chuẩn, không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; đồng thời, xử lý các trường hợp vi phạm đảm bảo tính nghiêm minh, mang tính giáo dục. Chú trọng công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tư tưởng các trường hợp đã ra khỏi Đảng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, lôi kéo trở thành lực lượng đối lập.

7. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị đến toàn thể đảng viên; xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ, đảng bộ mình, hoàn thành trong quý I/2021; định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy).

Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo; chủ động phối hợp, kịp thời thông tin với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) thành phố trong việc quản lý, theo dõi, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

Văn Hưng ( Chi bộ 1)